"Man skaffar sig en publik i stället för en församling." Citatet som undertecknad nyligen blev uppmärksammad på återfinns i Bo Giertz bok Kristi kyrka (1939) i kapitlet Guds ord och löfte. I denna ledare låter vi sedermera biskop Giertz ge några perspektiv på en fråga som inte är mindre aktuell i vår tid: Vad är kyrkans kallelse i nedgångstider?

"All Kyrkans verksamhet vilar på den fast tron, att Ordet verkar och att Ordet allena kan frälsa… Intet annat än Ordet kan göra människan till kristen. Biter icke Ordet på henne så hjälper intet annat heller."

Giertz varnar för frestelsen att:

"skarva i med mänskliga medel, där Guds ord icke kunnat hjälpa, och sjufalt ve över henne, om hon av fruktan att förlora också sina sista åhörare försöker hålla dem kvar med mänskliga band men försummar att predika Ordet till dom och nåd, rent och klart och innerligt!"

Konsekvensen om man späder ut Gudsordet med sådant som har dragningskraft på den gamla människan är ödesdiger." Man skaffar sig en publik i stället för en församling. Man ersätter tron med religiöst intresse." Man binder människor vid annat än vid Kristus skriver Giertz, som också poängterar att detta inte är menat som en dom över "de många nödvändiga försöken att nå dem, som av ren slöhet eller under trycket av en sekulariserad miljö icke komma sig för att höra Guds ord".

"Vi måste vakna upp och värja oss på allvar, om icke Guds ord skall dränkas i en våg av andlig förströelse. Vi måste göra om reformationens verk på nytt. Såsom en gång förr vid reformationen måste Ordet hämtas fram ur sin förnedring, det måste åter predikas och tas emot som GUDS ORD, så att det åter får verka omvändelse och liv."

Giertz pekar på hur begreppet "uppbyggligt" i hög grad fått ny betydelse och att det allt oftare handlar om att man känt sig rörd och gripen.

"Fäderna hade helt andra krav på en uppbygglig predikan. Den skulle befordra ’bättring, tro och helgelse’." Det skulle bli resultat av den. Detta resultat beror på två ting: för det första måste predikan vara i enlighet med Guds ord – den måste vara rätt, för det andra måste åhörarna böja sig i tro och lydnad för det ord, som Gud talar.

Då har man skäl att säga, "det här var uppbyggligt, alldeles oberoende av vad man känt eller icke känt inför predikantens framförande."

Det är också värt att påminna om att inte sätta Ordet och sakramenten upp emot varandra. Båda delar är en "ström av liv från en annan värld, som bryter sig väg in i vår fallna skapelse." Giertz skriver:

"Kyrkan är därför i lika hög grad skyldig att vårda Ordet som sakramenten. Har Gud givit oss båda, så är det för att båda behövs. Försummar man predikan, är det ett ofelbart tecken på att man inlägger något falskt i sakramenten. Skjutas sakramenten åt sidan, är det ett lika ofelbart bevis på att Ordet icke längre tas emot på ett rätt sätt. I förra fallet brukar man försöka slingra sig undan Guds domar och hans bättringskrav genom att lita på sakramenten, som om de verkade ex opere operato, d. v. s. blott och bart genom det yttre mekaniska bruket. I det senare fallet – när sakramenten skjutas åt sidan – brukar det vara ett tecken på att också Ordet förlorat sin sakramentala karaktär: det tas icke längre emot som ett levande Gudsord, som dömer och förvandlar, utan som ett slags livsåskådning, som engagerar människans tanke och hennes känslor men icke hela hennes varelse och hennes vardagsliv."

Kapitlet citaten ovan är tagna från, liksom boken i sin helhet, kan gärna ägnas förnyat studium. Vi har all anledning att hämta lärdom av fäder som förstått vad som är kyrkans kallelse och uppdrag. Det kan kasta ljus över och rannsaka våra egna församlingar och hjälpa oss att se vad som måste stå i centrum i församlingens liv.

Även om tiderna förändras så är i grund och botten de två storheterna som behöver mötas lika. Människan är i sig själv på flykt bort från Gud. Hon vill gå sin egen väg och är ovillig att höra Guds ord. Samtidigt är Guds ord lika kraftigt. Det har fortfarande samma förmåga att bryta ner motståndet, samma förmåga att omvända, ge syndernas förlåtelse, nytt liv och verklig glädje i och genom Jesus Kristus.

Gunnar Andersson

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan