I april 2017 meddelade Nämnden för statligt stöd till trossamfund att man krävde tillbaka bidrag som lämnats till ett islamiskt samfund eftersom en av deras föreläsare bland annat sagt att flickor över 12 år som inte beslöjar sig hamnar i helvetet. Nämnden motiverade sitt beslut med att denna hållning ”strider mot demokratins idéer”. Nämndens beslut sker i förlängningen av ett nytt uppdrag regeringen gett myndigheten – att ”värna demokratin”. Detta är ett steg på vägen i en förändrad syn på statens inblandning i olika samfunds inre liv under åberopande av ”demokratins idéer”.

Sommaren 2016 gav regeringen socialdemokraterna i uppgift till Ulf Bjereld att utreda ett förändrat stöd till trossamfunden. Utredningen ska föreslå förändringar i reglerna som styr de drygt 80 miljoner som varje år betalas ut till en rad kyrkor (fram tills nyligen bl.a. Evangelisk luthersk mission – BV). Centralt för utredningen är att föreslå ett så kallat förtydligat demokratikriterium med bred förankring bland riksdagspartierna. Det finns redan ett demokratikriterium i dagens regler. Detta förhindrar bidrag till samfund som verkar antidemokratiskt eller rasistiskt.

Av förarbetena till regelverket framgår att detta inte innebär att nämnden för statligt stöd till trossamfunden ska göra någon närmare prövning av samfundens lära och att detta inte får innebära något krav på att samfundets lära ska antas demokratiskt eller att präster ska utses på demokratisk grund.

Detta regelverk ska nu ändras. I direktiven till utredningen skriver regeringen bland annat följande:

”Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel.” 

I samband med att utredningen lanserades skrev ett antal riksdagsledamöter, med bred politisk förankring, en debattartikel där man krävde åtgärder och inte utredning.

”Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbete, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer.”

Det ligger i farans riktning att den nu tillsatta utredningen kommer ta intryck av dessa idéer.

Oavsett vad man tycker om olika islamiska grupperingars troslära (som vår evangelisk-lutherska tro står långt ifrån) visar denna utveckling på en besvärande utveckling i det svenska samhällslivet. Ursprungligen infördes stödet till trossamfunden för att man ansåg att samfunden och deras trosåskådningar hade något att tillföra samhällslivet och det demokratiska samtalet. Man tog då fasta på att ”[v]italiteten i den svenska demokratin är beroende av att olika ideologier och trosriktningar får goda möjligheter att göra sig gällande”. Nu verkar man istället vilja verka för att det politiska systemet inflytande över samfunden ska öka genom underkastelse för demokratins värderingar.

Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses. Demokrati betyder folkstyre och uttrycks i regeringsformen så att all offentlig makt utgår från folket. Det vill säga att landet styrs av fria val men också att den makt som inte är offentlig är privat. Demokratin har inga andra värderingar än just dessa. Det är också denna grundläggande rågång mellan andligt och världsligt regemente som verkligen behöver skyddas. Inte bara så att samfunden inte ska verka för samhällets omstörtande men också så att staten inte ska verka för samfundens omstörtande. Varför ska de kristna, som följer huvudfåran i den världsvida kristenheten, genom skattemedel behöva betala för statens undergrävande av deras egna samfund? Det kan vare sig vara förenligt med principerna för folkstyret eller idéen om ett pluralistiskt samhället.

Andreas Stenkar Karlgren

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan