Kyrka och Folk har inför det kommande valet på söndag ställt frågor om kristendomens plats i Sverige till riksdagspartierna. Vi kan konstatera att alla säger sig respektera religionsfriheten, men bara sverigedemokraterna menar att kristendomen skall ha en speciell plats.

Av de åtta riksdagspartierna valde alla utom Vänsterpartiet och Miljöpartiet att svara. Partierna som svarat redovisas här i tur och ordning efter antalet mandat i riksdagen.

Svaren är inte förkortade eller redigerade utan återges ordagrant.

1. Vad är ert partis uppfattning om vilken roll den kristna tron har spelat för den svenska kulturen och det svenska samhället?

2. Menar ert parti att den kristna tron skall anses ha ett hävdvunnet företräde i Sverige?

3. Utifrån europakonventionen, EU-rätten och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; hur ställer ert parti sig till kristna friskolor, samvetsfrihet och religionsfrihet i den privata, offentliga, och yrkesmässiga sfären?

Socialdemokraterna

1. Kristendomen är en betydelsefull del av ­Sveriges historia, liksom andra religioner som till exempel judendomen och islam, vars uttryck bör respekteras och bevaras som en del av det kulturarv vi har att förvalta i Sverige

Den kristna tron, manifesterad i kristna samfunds verksamheter, med kyrkor och andra kyrkliga byggnader är en betydande del av det svenska kulturarvet.

2. Kristendomen är Sveriges största religion. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten tar staten ett särskilt ansvar för kyrkliga byggnader genom det bidrag som utgår till Svenska kyrkan (den kyrkoantikvariska ersättningen).

Kristendomen är den religion av de religioner som idag förekommer i Sverige som påverkat Sverige mest ur kulturell och samhällelig synpunkt. Det betyder inte att den har någon sorts definierat företräde framför andra religioner då det svenska styrelseskicket är sekulärt.

3. Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att se över vilket utrymme som finns för att skärpa reglerna kring konfessionella friskolor utifrån bland annat Europakonventionen. Vi är emot samvetsfrihet för anställda i den offentliga vården. All vårdpersonal i den offentligt finansierade sjukvården ska följa lagstiftningen.

Moderaterna

1. Den kristna tron har satt sin prägel på det svenska samhället och den svenska kulturen under många hundra år. I ett större sammanhang placeras svenska värderingar i den västerländska värdegemenskapen om ett starkt skydd av mänskliga rättigheter, representativ demokrati och en fungerande rättsstat. World Value Survey sammanställer regelbundet en ”kulturkarta”. Den är baserad på ett urval frågor och visar hur olika länder i världen placerar sig utifrån medborgarnas värderingar. De nordiska länderna hamnar i det så kallade högerkrysset, med låg religiositet och en hög andel av befolkningen som har så kallade emancipativa värderingar (ungefär frihetliga värden), ett mönster som avviker ganska kraftigt från andra länder. Vi menar att dessa värderingar särskilt kännetecknar sig genom en stark tro på jämlikhet – att var och en ska få möjlighet att forma sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar.

2. Den kristna tron har en särställning i samhället, då den utgör en viktig del av det svenska kulturarvet och har under de senaste seklerna varit den religion som majoriteten av Sveriges befolkning bekänt sig till.

3. Friheten att utöva sin religion garanteras gentemot det allmänna genom regeringsformen. Hatbrott mot personer på grund av deras tro ska bekämpas. Samtidigt har varje människa rätten att inte ha en religion och att fritt konvertera från en religion till en annan.

Moderaterna anser att konfessionella fri­skolor fortsatt ska vara tillåtna, förutsatt att de följer gällande lagstiftning och läroplan. Vi har inga förslag om samvetsfrihet.

Sverigedemokraterna

1. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska nationen. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen och den svenska kyrkan. Svenska språket och uttryck i ord, bild och ton är exempel på samhällsområden som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv.

2. Ja, kristendomen och kyrkan har och ska ha en särställning i Sverige. Kristendomen är en naturlig del av den svenska folksjälen en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Svenska kyrkan är det största trossamfundet och dessutom den största organisationen i civilsamhället. Utefter hur vårt samhälle är format så blir det svårt att blunda för den inverkan kristendomen har haft men också har i Sverige.

3. Sverigedemokraterna ser positivt på förekomsten av kristna friskolor och den generellt höga kvalitén som dessa håller. Samtidigt säger vi att nyetablering av religiösa friskolor skall pausas till dess att ett nytt tillsynssystem för granskning är på plats. Gällande samvetsfrihet som i många fall handlar om svåra etiska dilemman så anser vi att vårdpersonal ska ha rätt till samvetsfrihet. Det finns personal som är villiga att utföra abort, så det skulle inte innebära att personal som ej vill genomföra en abort möjlighet att avböja. Med religionsfrihet menar vi individens rätt att fritt få tro på vilken gud man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. Religionsfrihet innebär inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande ska diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Centerpartiet

1. Många svenskar, även de som inte ser sig själva som kristna eller religiösa, har en relation till kristna tron genom sin uppväxt och skolgång och genom traditioner som vilar på kristen grund. Kyrkan och tron har också en särskild roll för många vid stora händelser i livet, och den sträcker ofta ut en arm till personer som inte är medlemmar. Den bidrar därigenom till samhällelig gemenskap.

2. Vår historia och vår kultur har gett den kristna tron särskild roll i det svenska samhället. Svenska kyrkan är det största religiösa samfundet i Sverige som många har en relation till, både religiösa och icke troende. Däremot anser vi inte att kristna tron har ett hävdvunnet företräde i Sverige. Att stat och kyrka är separerat tycker vi är viktigt. Religionsfriheten gäller alla på samma sätt och ingen religion har företräde över någon annan. Alla människors tro, eller icke-tro ska respekteras och skyddas på samma sätt. 

3. Vi vill att konfessionella friskolor ska vara tillåtna och öppna för alla elever så länge de följer skollag, läroplan och skolans värdegrund. Det är viktigt med valfrihet och att skolor kan ha olika inriktning och huvudman. Skolor som inte lever upp till kraven ska dock kunna stängas.

Religionsfriheten är grundlagsfäst vilket är viktigt. Alla har rätt att synas och höras i det offentliga rummet så länge lagar och lokala föreskrifter följs. När det gäller samvetsfrihet står det fritt för var och en att leva efter sitt eget samvete i sitt privata sammanhang så länge svensk lag följs. Dock är vi skeptiska till idén att samvetsfrihet ska tillåtas i olika yrkesroller, inte minst om det inskränker andra människors rättigheter eller offentlig verksamhets opartiskhet.

Liberalerna

1. Kristendomen har varit den helt dominerande religionen i Sverige i över tusen år, och detta har förstås har haft en helt avgörande betydelse för hur vårt land har formats och vilket land vi ännu är i dag även om den religiösa mångfalden nu har ökat. Dess betydelse märks på snart sagt alla områden. Den som inte känner till något om kristendomen och Bibeln har till exempel svårt att förstå innebörden i stora delar av vårt kulturarv i form av musik, konst och litteratur.

2. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning, men ska inte ta ställning för en viss religion eller vissa samfund. Liberalerna anser att det är viktigt att skolan ger god kunskap om olika religioner och livsåskådningar. Med tanke på att kristendomen har varit och fortfarande är den helt dominerande religionen i vårt land, så är det att kristendomen ges särskild uppmärksamhet i undervisningen i religionskunskap.

3. Den liberala och frisinnade rörelsen växte fram ur kampen för religionsfrihet, och detta förblir en grundläggande värdering i vår liberala ideologi. Varje människa har rätt att uttrycka sin religiösa tro och utöva sin religion i gemenskap, liksom frihet att inte tillhöra någon religion. Sjukvården ska ge alla patienter likvärdigt bemötande. Personalen ska inte särbehandla patienter utifrån sina egna uppfattningar. Därför ska inte någon form av samvetsklausul för vårdpersonal införas. Europakonventionen ger varje förälder rätt att välja den utbildning som stämmer överens med den egna religiösa eller filosofiska övertygelse. Konventionen skiljer på utbildning och undervisning, där den senare enligt praxis kan göras strikt icke-konfessionell. Vi anser inte att fler konfessionella skolor ska få starta, däremot ska skolor med tillstånd få finnas kvar.

Kristdemokraterna

1. Religion är inte politik. Politik är heller inte religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den ton­givande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter och skyldigheter. Kristdemokratins etik och människosyn kan förklaras och försvaras såväl teologiskt som filosofiskt. Det kan ske genom den kristna idétraditionen men också genom den filosofiska personalismen och naturrätten. Båda sätten är legitima, men i ett sekulariserat samhälle som också präglas av trosmässig mångfald söker krist­demokratin en gemensam grund med förnuftiga skäl för det gemensamma bästa oavsett trosuppfattning.

2. Det är ett obestridligt faktum att kristendomen historiskt sett har haft ett stort och positivt inflytande i världen och Sverige. Kristen etik utgör till stor del den värdegrund som vårt samhälle vilar på. Kristendomen har också på många sätt bidragit till att forma det andliga, kulturella och demokratiska landskapet i Sverige. Vi har en plikt att förvalta detta vitala arv. Att skapa en medvetenhet om den egna historiska identiteten är en central bildningsuppgift för samhällets institutioner och för att kunna förstå människor med annan religiös och kulturell bakgrund. Det svenska samhället präglas i allt högre grad av religiös pluralism och det är självklart med religionsfrihet. Det offentliga ska vara stödjande och kompletterande istället för styrande och ersättande. Religiösa samfund ska ges goda möjligheter att verka och utvecklas i frihet utan statlig styrning.

3. Kristdemokraterna anser att fristående konfessionella skolor är en viktig del av det svenska skolväsendet. Undervisningen i religiösa friskolor ska vara icke-religiös och följa läroplanen, precis som idag, och konfessionella inslag, som får ske vid sidan av undervisningen, ska vara frivilliga. Europakonventionen ger rätt att välja en skola som står i överensstämmelse med den egna övertygelsen.

Vi är medveten om de svåra etiska dilemman som vårdpersonal kan möta i sitt arbete. Om vårdpersonal av samvetsskäl inte förmår medverka vid något ingrepp i vården så är det en situation som ska lösas på arbetsplatsen. Arbetet som exempelvis barnmorska innefattar många olika arbetsuppgifter. En stor arbetsgivare kan därför organisera arbetet så att man kan tillgodose medarbetarnas önskan att inte medverka vid vissa typer av ingrepp och denne kan i stället ta ett större ansvar i andra svåra delar av arbetet.

Religionsfriheten är en betydelsefull del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Den innebär bland annat att statliga kontroller gentemot kyrkor eller andra religiösa samfund och organisationer inte får förekomma. Religionsfriheten innebär att varje medborgare har rätten att utöva sin religion.

Miljöpartiet

1. Kristendomen har spelat och spelar en stor roll för det svenska samhället. Svenska kyrkan var en del i bildandet av staten Sverige och kristendomen spelade en stor roll som samhällsbärare långt innan dess.

2. Inte som tro men eftersom det är den största religionen med de största samfunden och en mycket lång historia som institution, har den ändå en särställning ur ett kulturellt perspektiv. En stor del av alla byggnader som är särskilt värda att bevara är till exempel kyrkor och de finns spridda över hela landet och innehåller konst som kan vara äldre än den svenska staten i sig. Kristna texter och kyrkomusik är bland våra äldsta bevarade verk.

3. Religionsfriheten är inskriven i grundlagen. Den är en absolut rättighet som inte får inskränkas. Miljöpartiet har i regeringsställning gjort en tydlig höjning av anslagen till trossamfunden i syfte att stärka deras säkerhetsarbete, så att verksamheten kan bedrivas trots upprepade hot.   Religionsfriheten måste kunna kombineras med samhällets krav på grundläggande demokratiska värderingar om jämställdhet, demokrati och alla människors lika värde. Vi har därför tillsatt en utredning av statens stöd till trossamfund. Den har lämnat ett förslag på sådana krav som ska uppfyllas för att få statligt stöd.   Det finns bra och dåliga friskolor som drivs av religiösa samfund. Miljöpartiet vill därför ha en skärpt lämplighetsprövning för den som vill starta en friskola. Hälso- och sjukvård i Sverige ska garanteras alla på lika och goda villkor. Tillgången till en god och likvärdig hälso- och sjukvård får aldrig vara beroende på den enskilde anställdes egna moraliska överväganden. Miljöpartiet är därför mot samvetsfrihet för vårdpersonal.