Elfte söndagen efter Trefaldighet

Skriven av: Magnus Olsson
Publicerad: 13 augusti, 2020

”På Moses stol sitter de skriftlärde och fariséerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”
(Matt 23:2-3)

Sann kärlek till Guds Ord

Jesus ord tänder en signallampa som varnar oss att bli som dessa skriftlärda och fariséer. Likaså uppmanar Herrens ord oss till att lyssna och lära vad dessa Skriftens lärare lär oss om Gud. Jesus ord är en intressant utmaning till oss som idag kämpar med att vara hans trogna lärjungar. Jesus berömmer de skriftlärde för deras kärlek till Skrifterna och studiet av dessa. Här har vi mycket att hämta och lära.

Guds Ord är lyktan, ljuset som visar oss vägen vi skall välja och vandra på så att vi inte famlar och ramlar i en förmörkad andlig värld. Guds Ord talar sanning och avslöjar varje lögn och falsk troslära. Det var bland annat här som de skriftlärde och fariséerna gick fel. De levde inte så som de lärde. Deras undervisning och gudstjänst stämde inte med varandra – deras livsstil avslöjades i ljuset av Herren Jesu ord. Jesus sa: De talar men handlar inte. 

Istället för att hjälpa människorna till en personlig relation med sin Skapare och Frälsare så lärde fariséerna ut ett avancerat livssystem som snarare hindrade än hjälpte människan till ett fruktbärande liv i tro på Gud. Säkert trodde de själva att de levde i ett rätt förhållande med Gud – deras iver i sin trosutövning visar på detta, men resultatet var fruktlöst och de hade omed­vetet blivit Satans medhjälpare i att lägga ut hinder för Evangeliet.

Att genom bön se sanningen

Om vi nu lämnar denna historiska situation som evangeliet ger och tittar närmare på vår egen, här och nu – vad är det vi ser? Be och fundera på kyrkans unika uppgift i en värld som lever i synd och andligt mörker. Läs och be att Herren visar dig Missionsbefallningens innebörd. (Matt 28:18ff.). Denna befallning är livsviktig, för den visar om kyrkan utför sin uppgift eller inte. Får människorna i kyrkan möta Jesus och av Honom ta emot förlåtelsen för sina synder? Får de höra Hans lära och så lära sig leva ett sunt liv där Guds Ord får leda, hjälpa, trösta och förmana? Får de i kyrkan ta emot de heliga Sakramenten?

Nästa steg i vår bön och analys är att få se församlingens liv i Sanningens ljus. Vad är det församlingen lägger ned tid och resurser på? Ser vi något resultat i det att människor omvänder sig till Gud för att få ta emot syndernas förlåtelse och bli frälsta? Får de hjälp med att lära sig be och läsa Bibeln? Får de själavård?

Det tredje steget i vår analys är rent personlig. Här får vi i bön rannsaka oss själva och ställa frågorna: Vad gör jag för att främja Evangeliets spridning? Stämmer mitt liv överens med den lära som jag representerar – dvs. går min tro och mitt liv hand i hand? Blir Gud ärad genom mig?

Farisén inom oss

Det är oerhört lätt att bli en farisé. Det är också en av Satans många strategier – att styra oss kristna in på vägar som gör att vi inte fokuserar på målet. Han är helt nöjd om vi koncentrerar oss på våra personliga problem och på lärotvister som i många fall leder oss in i fruktlösa diskussioner. 

Hur ser svaren ut i din analys?
Det är framförallt svaren på den tredje delen som är viktig för dig. Det visar dig din inställning till församling och kyrka. Det hjälper dig att förbli Herren trogen. Det hjälper dig att tjäna Honom i hemmet, i församlingen och i samhället. När du lever i enlighet med Guds vilja då bär du god frukt i det att du ärar Honom med ord och handling.

Vad bör vi då göra om svaret på vår analys är negativ och vi upptäcker farisén inom oss? Gud ger oss ledning i sitt Ord genom profeten Jesaja:

”Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak.” (Jes 1:16-17)

Ordets görare

Till sist så låter vi Jakobs brev få sammanfatta Jesus uppmaning om att inte bli som de skriftlärde och fariséerna: 

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. … Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. (Jak 1:22,25) 

Amen!