L. M. Engström om Kyrka och Folk

I nummer 3 1928 skrev prosten L. M. ­Engström följande uppmaningar till läsekretsen. Snart 100 år senare har de väl fortfarande något att säga oss?!
Skriven av: L. M. Engström
Publicerad: 17 februari, 2023

”Om denna tidskrift yttrade nyligen en av svenska kyrkans biskopar: Den blir bättre och bättre. 

En annan biskop försäkrade: Det Kyrkliga Förbundet kommer att bestå. Dess sak är av den vikt, att den ej kan eller får nedläggas. 

Här är dock något mycket att beklaga Kyrkliga Förbundet samt dess tidskrift Kyrka och Folk ha kommit till stånd 25 år för sent. Under denna försummade tid ha stora värden gått förlorade i vårt folk och i vår kyrka. 

Detta förbund och denna tidskrift vilja värna om äkta gammal-biblisk och gammal-luthersk tro. Denna har under de senaste årtionden med växande hastighet och i allt vidare omfattning underminerats i vårt kära fosterland. Genom sin tidskrift vill förbundet peka på denna och andra allvarsamma faror för sann kristendom och kyrka inom vårt folk i närvarande och kommande tid. Förbundets tidskrift vill i sin del enligt apostolisk uppfordran pröva andarna i tiden, om de äro av Gud (1 Joh. 4:1). Detta är så mycket mer behövligt, som satan just nu på ett för många bländande sätt försakar sig till en ljusets ängel, mitt under det han i vårt svenska folk släcker Guds rena och klara ords ljus eller ställer det under skäppan: otrons och vetenskapens. 

Kan du stå likgiltig härvid? Om så är. Då har du stor anledning rannsaka dig, om icke du själv är en, som förlorat sann biblisk och luthersk tro. 2 Kor. 13:5, 1 Tim. 1:19, 1 Kor. 9:27. 

Vill du icke stå fåfäng på torget i allvarsfylld tid? Vill du vara en god Jesu Kristi stridsman? Vill du kämpa trons goda kamp för egen del? Vill du hålla fast det du har? 

Tänk då också på andra. Bed, att vår allra heligaste tro må bli bevarad i vårt folk, till frälsning även för släkten, som skola födas, till lisa, hugsvalelse och seger, för så många som möjligt, i de svåra domstider, vilka icke länge skola låta vänta på sig. 

Bed, att denna lilla tidskrift, Kyrka och Folk, må av Gud allt bättre kunna användas såsom ett medel till trons försvar och bevarande.

Då får du ock ett djupt behov att göra något för tidskriften. Du vill först och främst läsa den på ett nytt sätt: under bön för egen del och förbön för dem, den vill tjäna. Du tänker också gärna i förbönen på dem, som ha arbete och bekymmer för tidskriften. 

Du vill icke blott fordra av den. Du vill även giva åt och stödja den. Du vill tillika att andra må ledas att på samma sätt läsa och tjäna. 

Men hur skola de läsa denna tidskrift, om de icke hava den? 

En ny angelägenhet uppstår hos dig självfallet. Du vill driftigt sprida Kyrka och Folk. 

Varje prenumerant skulle tvivelsutan kunna vinna flera nya prenumeranter. 

Kan du omöjligen vinna flera, vinn åtminstone en prenumerant. Då stöder du tidskriften även ekonomiskt, vilket den väl behöver. Om var och en, som håller Kyrka och Folk, följer dessa uppfordringar, vilken insats kan icke därav bliva framför allt till bevarande av den dyrbara tro, som blivit oss beskärd. 

Bolstad den 12 mars 1928. 

L. M. Engström” •

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.