Kyndelsmässodagen. 2024

Skriven av: Lennart Nilsson
Publicerad: 3 januari, 2024

”Mina ögon har skådat frälsningen”, sa den gamle Symeon i ­Jerusalems tempel.

Frälsning åt alla

Detta är möjligt därför att Jesus har berett frälsning åt alla. Det var ju därför Gud sände sin Son i världen för att vara Frälsaren för alla folk.

För att bli vår Frälsare måste Jesus gå in under Guds lag. I Galaterbrevet 4 läser vi att Gud sände sin Son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Jesus var fullkomlig i sin lydnad för Guds lag och genom sin fullkomliga lydnad har han blivit vår rättfärdighet. Men Jesus gjorde något ännu större. Han frambar sig själv som ett offer. Det stod i lagen att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Jesus frambar sig själv som det fullkomliga offret. Han säger själv: Jag helgar mig till ett offer för dem för att också de ska helgas genom sanningen. Det fullkomliga offret var inte offer av duvor och lamm utan Kristi offer. Genom att offra sig själv på korset bringade Jesus försoning för våra synder. Därför kan också du i dag få se Guds frälsning.

Guds Ande för till tro

Men då behöver Guds Ande få föra dig till tro på Jesus. I Kyndelsmässodagens evangelium talas det mycket om Guds Ande. Det står om Symeon att helig Ande var över honom och den helige Ande hade hos Symeon väckt en längtan efter Israels tröst, efter honom som Gud skulle sända. Genom att ta del av löftena i de heliga skrifterna om Messias, som skulle komma med tröst åt Israels folk hade Symeon fått denna längtan. Det står också om Symeon, att han ledd av den helige Ande gick till templet.
Den helige Ande manade honom att gå till templet just den dag då barnet som är Guds frälsning skulle bäras in. 

En sådan längtan efter Jesus och efter frälsningen genom honom vill Guds Ande väcka också hos dig genom att mana dig att komma till kyrkan och lyssna till Guds ord. Där hjälper han dig att upptäcka att du inte kan frälsa dig själv men också att det finns en som kan hjälpa, en som kan frälsa nämligen Jesus. Då kan också du börja längta efter Jesus, att han ska gripa in i ditt liv. 

När Symeon såg det lilla barnet, trodde han att detta barn var Guds frälsning. Han fick också ta Jesus i sin famn och hålla honom tätt intill sitt bröst. Nu visste han vem Jesus var nämligen Guds frälsning. När du upptäckt detta kan du liksom Symeon sträcka fram dina tomma händer och ta emot Jesus och riktigt få sluta honom intill ditt hjärta, och säga: Herre Jesus, kom och ta din boning i mitt hjärta, kom och var mig nära och låt mig få se din frälsning.

Konsekvenser i liv

När en människa har fått se Guds frälsning får detta konsekvenser i hennes liv.

Då blir hon rättfärdig och from. Symeon var en rättfärdig och from man, inte därför att han hållit Guds lag utan därför att han väntade på Israels tröst. Han trodde på Jesus. När en människa tror på Jesus och håller sig till honom blir hon rättfärdig. Hon kommer i ett rätt förhållande till Gud.

När en människa har sett Guds frälsning, vill hon också leva ett liv helgat åt Herren. Hon vill gärna lyda Guds lag, inte för att bli rättfärdig utan därför att hon är rättfärdig genom tron på Kristus. Ett sådant liv helgat åt Herren visar sig också på det sättet att den som själv har sett Guds frälsning är ­angelägen om andras frälsning. Symeon säger i sin lovsång: 

”Mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” 

Glädjen över Jesus kunde Symeon inte behålla för sig själv. Gud har ju menat att Jesus skulle vara allas Frälsare. Också hedningarna skulle få upptäcka vem Jesus är och börja följa honom. 

En människa som har sett Guds frälsning tänker också på de människor som ännu inte har hört det glada budskapet om Jesus. Hon vill arbeta för missionen både bland hedningarna och bland Guds eget folk Israel; att Israel ska se och erkänna Jesus som sin Messias, Frälsaren. Också på mycket nära håll ser vi människor som lever utan Jesus. Du som har sett Guds frälsning har en stor uppgift, att be för deras frälsning och att tala med dem om den frälsning som Gud har berett åt alla folk. Därför skulle detta driva oss ut i evangelisation bland dem vi möter och har att göra med. Så får vi ta vårt kristna ansvar för att nya människor ska få se Guds frälsning.

En salig död

Att en människa har fått se Guds frälsning leder också till att hon får en salig död. Symeon säger: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem – inte till hemmet någonstans i Jerusalem utan hem till Gud. Så blir det verkligen en salig död för den som tror på Jesus. En kristen vet att bortom död och grav, där väntar Jesus. Har en människa fått se Jesus med trons blick här, ska hon också få se honom ansikte mot ansikte där i himmelen. Därför behöver jag inte vara rädd för döden, när mina ögon har skådat frälsningen.