Midfastosöndagen. 2024

Skriven av: Jan-Erik Appell
Publicerad: 26 februari, 2024

… till kropp och själ

Mycket folk följde Jesus därför att de såg de tecken Han gjorde med de sjuka. Men Jesus hade kommit inte främst för att fylla människors kroppsliga behov utan för att de skulle ha nog och över nog för sina själar. Därför drog Han sig undan när folket med våld tänkte göra Honom till brödkung.

Eftersom Jesu omsorg främst gäller våra själar, började Jesus predika för dem som kommit till Honom. Hans Ord var härlig mat för dem som hungrade efter brödet från himlen. Men Jesu omsorg gäller också våra kroppar. Därför välsignade Han en pojkes lilla matförråd, så att alla fick äta sig mätta.

Har Jesus fått dra dig till sig sörjer Han för dig till kropp och själ. Han låter inget fattas dig av det du verkligen behöver. Väl kan det ibland verka som om Jesus inte sörjde för dig. Men det är också bara som det verkar. När Jesus inte tycks höra dina böner eller tänka på sina löften, är det för att öva dig i tålamod, driva dig till större allvar och mera uthållighet i bönen, pröva om du trots allt vill lita på att Han sörjer för dig till kropp och själ. 

… när de delar sina bekymmer med Honom

Lärjungarna kunde inget göra för att mätta de fem tusen. Jo, en sak kunde och gjorde de: delade sitt bekymmer med Jesus.  

Jesu lärjungar är inte främmande för bekymmer. Först i det andliga: syndafördärvet som rör sig, frestelser som möter, ovisshet i salighetssaken, oro för att inte bli evigt bärgad. Känner du igen dessa bekymmer? Dela dem då med Jesus. Han sörjer för dig. Han ger dig daglig syndaförlåtelse, hjälper dig i frestelserna, lyser i ditt mörker och är din Frälsare i döden. Och du kan säkert veta detta. För när påsken, judarnas högtid, var nära, gick Jesus upp till Jerusalem och där dog och uppstod – för dig.

När Jesu lärjungar jämför behov med tillgångar, kan behoven visa sig större än tillgångarna. Bekymrat frågar de: Vad förslår det till så många eller så mycket? Känns detta igen? Också här gäller: Dela dina bekymmer med Jesus. Han sörjer för sina lärjungar också i det jordiska. Hjärtats otro gör att detta ofta innebär kamp. Men att det är svårt betyder inte att det är omöjligt. Tröttna därför inte att dela dina bekymmer med Jesus. Han sörjer för dig. Det kan verka förgäves, men är det inte.  

… också i tider av mörker

Lärjungarna såg mörkt på möjligheten att mätta de stora skarorna. De hade ju nästan inget. Men Jesus visste vad Han skulle göra. 

När Jesu lärjungar tycker sig ha förlorat Jesus och deras mörker inte tycks ge vika, kan de frukta att det aldrig mer ska bli ljust. Men Jesus vet vad Han vill göra. Han vill pröva deras tro. Och när avsikten med mörkret är vunnen, låter Han alldeles säkert hjälpen komma. Är du i ett sådant mörker? Misströsta därför inte. Fortsätt vända dig till Jesus i Ordet och nattvarden under åkallan och bön. Anbefall dig dag efter dag åt Jesus. I rätta ögonblicket skingrar Han mörkret som skymt Honom för dig, och suckan och klagan förbyts i tack och lov.

Ett kännbart trosprov är det då Jesu lärjungar inte tycks få sina jordiska behov fyllda. Sätts du på detta prov, minns då att Jesus alltid vet vad Han vill göra. Stilla ditt oroliga hjärta med att Jesus tänker på dig i nåd. Trösta dig med att Jesus vill något både med nöden Han låtit komma och med hjälpen Han tänker sända. Kasta därför alla dina bekymmer på Honom som lovat sörja för dig, och vänta allt av Honom som vet vad Han vill göra.

… så att inget ska fattas dem

Jesus sörjde för att alla fick vad de behövde. 

Sådan är Jesus också i dag. Han sörjer för att Hans lärjungar får vad de behöver först för sina själar. När de upplever svaghet i tron, stillastående i den andliga tillväxten, dagliga synder och brister, kan den tanken komma: Hur ska jag komma igenom med tron i behåll och bli evigt bärgad? Svar: Håll dig till Honom som vet vad Han vill göra, och du får vänta att Han sörjer för att din själ får vad den behöver. När du i all din svaghet och med all din svaghet håller dig till Jesus i Ordet och nattvarden under åkallan och bön, gäller Hans ord också dig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” I förtröstan på Honom som vet vad Han vill göra får du säga: ”Herre, när jag haver Dig, intet mer kan fattas mig. Den sitt allt i Dig har funnit, han har lyckligt övervunnit.”

Också i det jordiska sörjer Jesus för dig och hör din bön om dagligt bröd. Kan du ibland inte se varifrån du ska få vad du behöver, är det Jesus som prövar dig. Själv vet Han vad Han vill göra. I rätta stunden låter Han dig erfara att Han har utvägar att ge dig ditt uppehälle. Säg därför: ”Nu all sorg jag kastar, som min själ belastar, Jesus, uppå Dig.” Och Han sörjer för dig ända tills du inte behöver det mer, därför att du är evigt bärgad och får se att det du här trodde men inte alltid kunde se, var sant: ”HERREN är min herde, mig skall intet fattas.” Amen.