Söndagen före pingst. 2024

Skriven av: Jan-Erik Appell 
Publicerad: 16 april, 2024

… är varje Jesu lärjunges uppdrag.

”Också ni ska vittna”, sa Jesus till apostlarna. Så blev det. Efter Andens utgjutelse på pingstdagen gick de ut och började vittna om Jesus. Ja, just Jesus var centrum i deras vittnesbörd: att Jesus är Gud som blivit människa och dött till försoning för våra synder och uppstått till vår rättfärdiggörelse. Efter apostlarna är det församlingens herdar som har uppdraget att vara Jesu vittnen. De ska peka på Jesus och säga: ”Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd.” 

Men uppdraget att vittna om Jesus gäller inte bara församlingens herdar utan varje Jesu lärjunge. Inte genom förkunnelse men genom sitt liv ska en Jesu lärjunge vittna om Jesus. När du tar dig till vara för synden, har ditt sinne vänt till himlen, gärna hjälper din nödställda nästa, lönar ont med gott, är nöjd med Guds vilja och vägar – då vittnar du med dina handlingar om Jesus. Men det ska du göra också med dina ord. När någon begär att du förklarar det hopp du äger, ska du vara beredd att svara. Och är det tydligt att du måste säga ifrån att du vill tillhöra Jesus, ska du inte tveka.

… måste känna Jesus rätt

Judarna hade gedigen kunskap i Guds ord. Ändå säger Jesus: ”De varken känner Fadern eller mig.” När kunskapen inte får sjunka ner i hjärtat, känner man inte Jesus rätt och kan då inte vittna om Honom. Nej, rätt lär man känna Jesus när Guds Ande får vittna om Jesus för ens hjärta. Jesus sammankopplar därför vårt vittnesbörd med Andens. Strax före texten säger Jesus: ”När Hjälparen kommer … sanningens Ande … då ska Han vittna om mig.”

Genom Guds Ord vittnar Anden om Jesus och lär oss att känna Honom rätt. Ordet talar om hur Jesus dog för oss till våra synders förlåtelse och tänkte på oss redan som späda då Han i dopet frälste oss; hur Han vårdat sig om oss dag efter dag och gjort allt för bevara oss för det onda och hjälpa oss att göra Hans vilja. Sitt vittnesbörd om Jesus vill Anden göra levande för dig, så att du i ditt hjärta förstår att det Ordet talar om Jesus gäller dig, och du därför vågar fly till Honom med din synd och hoppas Hans nåd. 

Denna hjärtats kännedom om Jesus gör att du kan vittna om Honom. Också till sina nuvarande lärjungar kan Jesus då säga: ”Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig”, om än inte från början, så ändå en kortare eller längre tid. Ja, ju mer du är med Jesus och fördjupas i din kännedom om Honom, desto bättre rustad blir du att vittna om Honom.

… får vara beredd på lidande

Jesus säger: ”Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud.” Jesus säger också varför: ”Det ska de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig.” Både för Jesus och apostlarna gick detta i bokstavlig uppfyllelse. Men det har det gjort många gånger också sedan. Vår tid är här inget undantag. På flera håll i världen pågår svåra förföljelser av Jesu vittnen. Det är vi i vårt land ännu är förskonade för. Men också här kan Jesu vittnen få lida. De kan hånas, utsättas för förtal, pådyvlas fel de inte gjort, hindras i sin befordran osv. Men varför detta lidande? ”Det ska de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig”, säger Jesus. När de som inte har det rätt med Gud möter människor som har Jesus till Herre och Hans Ord till rättesnöre, påminns de om att de inte är vad de borde vara. Då detta är obehagligt, söker de på olika sätt tysta ner vittnesbörden om Jesus. Det har sina risker för Jesu lärjungar. De kan komma på fall. Församlingens herdar kan frestas till att bara säga vad människor vill höra. Andra kan frestas till att vid behov anpassa sig efter världen. 

… har löfte om Andens hjälp

Tidigare hade Jesus inte så mycket talat om de svåra tider som väntade apostlarna efter Hans bortgång till Fadern. Men inför avskedet fann Jesus tiden mogen att närmare tala om detta. Han ville förbereda dem för det, så att det inte skulle komma som en överraskning och överrumpla dem. ”Jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, ska komma ihåg att jag sa det till er.” Men Han säger också: ”Detta har jag talat till er för att ni ska inte ska komma på fall.” Jesus syftar här på löftet om den helige Ande. På pingstdagen uppfylldes det. Genom Anden fick apostlarna hjälp att rätt vittna om Jesus, men också att stå fasta i lidandet för Jesu vittnesbörds skull. 

Löftet om Andens hjälp gäller också dig som i dag vill vara en Jesu lärjunge. Men då är det tre viktiga ting du måste komma ihåg: 1) att träget be om Anden. Jesus säger: ”Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber Honom?” 2) att dagligen bruka Guds Ord och ofta gå till nattvarden, eftersom det är genom nådens medel Anden ges. 3) att inte bedröva Anden genom medveten synd. Därför är det så viktigt att dagligen söka och ta emot förlåtelse för dagen som gått och hjälp för dagen som kommer. Då hjälper Anden dig 1) att leva så att människor förstår att Jesus är din Herre och Hans Ord ditt rättesnöre, 2) att vara tålig under lidandet för Jesu vittnesbörds skull, 3) att uthärda svårigheterna utan att din kärlek kallnar. Ja, Anden ska hjälpa dig ända tills du inte mer behöver Hans hjälp, för du är lyckligt i mål och kan inte mer komma på fall. Amen.