Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 2018

Skriven av: Martin Sandström
Publicerad: 18 oktober, 2018

Det kristna livet är ett liv i samhället och med människor. Det har skett mycket av förändring i samhället i dag bort från kristen tro och kristet liv, från ett liv med Gud och efter hans vilja. Det är vår kallelse som kristna och kyrka att vara jordens salt och världens ljus (Matt 5:13.14). Det är i kyrkans gemenskap, i dopet och nattvarden, i Guds eget ord, vi får kraft att göra Guds vilja.

Dagens text i Matteus evangelium har ett viktigt budskap in i vår tid. Fariséerna försöker snärja Jesus i något av det han sade. De använder sig av en väl beprövad metod, ord fyllda av smicker för att komma åt Jesus och hans undervisning. De ber några av sina egna lärjungar och vänner till Herodes gå till Jesus och säga: ”Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg. Säg oss nu vad du anser? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?” Jesus ser rakt igenom deras onda och hårda hjärtan och ber att få ett mynt med bild av kejsaren, visar det för dem och säger: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Enligt romersk rätt hade kejsaren gudomlig makt. Det råder ingen tvekan om vad Jesus menar. Han gör en klar skillnad mellan Gud och kejsaren. Det är Gud vi ska tillbe och ära och endast honom.

Det är i Guds lag som Gud har uppenbarat sin vilja för oss människor. Mose får på Sinai berg ta emot Guds lag. Vi har den i en kort sammanfattning i de tio budorden om kärleken till Gud och kärleken till våra medmänniskor. Gud har gett oss människor sin lag att följa. Den är grunden för livet på jorden och i världen. All god ordning vilar på Guds lag. Det är i lydnad för Gud som hans vilja blir levande i samhället. Det kan kräva stora offer. När Petrus och apostlarna står inför stora rådet, anklagade för att ha predikat om Jesus, säger Petrus: ”Man måste lyda Gud mer än människor.” (Apg 5:29) Det är vår kallelse att lyda Gud och hans vilja i kärlek till Herren och hans ord, och ge vår tid och kraft för att bygga ett samhälle som vilar på kristen grund. Det finns ett behov av detta i dag och det är en stor utmaning. Vi säger ibland att det enda jag kan göra är att be. Det är inte bara det enda du kan göra, det är det bästa du kan göra. Bibelordet uppmanar oss till bön för samhället och världen
(1 Tim 2:2). Profeten Jeremia uppmanar Guds folk i deras nöd i fångenskap i Babylon att göra gott. ”Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:7)

Gud har lagt ner i vårt hjärta, i vårt inre, en känsla för sanning och rätt. Det är i kärleken till Gud som vi får leva våra liv. Gud vill att hans vilja ska bli synlig i världen genom kyrkan och i Guds folk. Paulus skriver i texten från Romarbrevet: ”Stå inte i skuld till någon utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.” Det Paulus skriver berör på djupet. Det är vår kallelse som kristna att göra Guds vilja känd i vår omgivning, i hem och skola, på arbetsplatsen. Gud vill att hans vilja ska vara den grund som allt får vila på i samhället. Det är i hans vilja som livet får sin mening och sitt mål på jorden. Vi är medborgare i ett samhälle där vi får vara med och verka för att Gud och hans ord ska vara ledstjärnan. Det Gud säger i sitt ord om livets helighet och okränkbara värde, är det som gäller. Det gäller varje liten människa, ung eller äldre. Paulus säger: ”Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.” (Rom 13:10)

Kristus är grunden och vägen. Gud har gett oss sin lag och sitt ord att följa och lyda. Det är en kristen människas kallelse att lyda Gud. Det är en kristen människas plikt att vara en god medborgare i samhället, tjäna sina medmänniskor och verka för fred och rättvisa på jorden. När Jesus står med bilden av kejsaren i sin hand visar han att samhället och livet tillsammans ytterst vilar i Guds hand. Det är hos Kristus vi får glädje och kraft att göra Guds vilja. Han är grunden och vägen för samhället och kyrkan. 

Vi lever inte längre i ett kristet samhälle. Det är vår kallelse att visa på ­Kristus och göra hans vilja i världen, där vi bor och verkar. Vi kan var och en bidra med något för ett samhälle på kristen grund där Guds vilja och hans kärlek är ledstjärna i arbetet. I dag väcker Kristus till ansvar och engagemang för ett samhälle för Gud. Den helige Ande ger liv åt vår tro på Kristus och ger oss längtan efter att göra Guds vilja.

Låt oss be.

Herre, vår Gud, Du som satt oss att leva här i världen,
Låt oss besinna vårt ansvar, så att vi alltid tjänar dig och vår nästa.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

Psalm 594