Jungfru Marie Bebådelsedag – 2019

Skriven av:
Publicerad: 21 mars, 2019

”Jag tror på Gud Fader allsmäktig!” Generation efter generation av kristna har i samband sitt dop gjort denna bekännelse till sin, det må vara genom att själva uttala orden eller genom faddrars eller församlings bistånd. Bekännelsen till en allsmäktig Gud hör till den kristna trons DNA, själva dess väsen, och den avgörande förutsättningen för allt annat som sedan räknas upp i trosbekännelsen. 

Ändå tycks många som bär det kristna namnet leva som om man inte riktigt tror på bekännelsens första punkt. Det gäller inte bara de som öppet förnekar de kristna trossanningarna. Tvivlet ligger där som en grå, våt dimma över kyrkan i vår tid och de enskilda medlemmarnas trosliv. Dagens evangelium ger oss anledning att meditera över Guds obegränsade möjligheter. 

1. Inget är omöjligt för Gud på skapelsens plan

När ängeln Gabriel kungjorde för Maria att hon skulle bli mor till Messias undrade hon hur det skulle gå till. Hon hade ju ingen man som kunde göra henne gravid. Ängeln gav ett tvåfaldigt svar på hennes invändning. Hon fick en förklaring – hon skulle bli gravid på ett unikt sätt, genom Guds särskilda ingripande – och hon fick ett tecken – hennes ofruktsamma släkting Elisabet var redan i sjätte månaden. Sedan kom den avgörande motiveringen: ”Ty för Gud är ingenting omöjligt.” Eller som man också kan översätta: ”Inget ord från Gud kommer att vara utan kraft.”  

När Gud uppenbarade sig för den nittionio år gamle Abraham kallade han sig för första gången för den Allsmäktige (1 Mos 17:1). Gud lovade då Abraham att han och Sara skulle få en son. När Herren lite senare på nytt uppenbarade sig och angav tidpunkten för födelsen ifrågasatte Sara att det skulle kunna ske. Hon och Abraham fick då till svar att ”ingenting är omöjligt för Herren” (1 Mos 18:14). 

Efter detta går bekännelsen ”att inget är omöjligt för Gud” och titeln ”allsmäktig” som en röd tråd genom Israels historia. Den överväldigade Job svarar Herren: ”Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.” (Job 42:2) Herren deklarerar genom Jeremia att det visst är möjligt för honom att låta Jerusalem gå under (Jer 32:27). Men det är lika möjligt för honom att låta folket vända tillbaka till sitt land (Sak 8:6). Fäderna hade fått många bevis för att inget var omöjligt för Gud. Sara hade verkligen fått en son, folket hade fått gå exil, men de hade också kommit tillbaka. 

När så Maria fick höra ängeln Gabriel upprepa sanningen från de heliga Skrifterna att ”inget är omöjligt för Gud” utbrast hon i full trosvisshet: ”Må det ske med mig som du har sagt”. Maria står här som en prototyp för den inställning Gud söker, en övertygelse om att allt är möjligt för Gud i den värld som han själv skapat. Vi vill ha empiriska bevis, men Gud önskar en barnslig förtröstan. Någon har sagt: ”Naturlagarna är inte kedjor som den gudomlige laggivaren bundit sig själv med; de är trådar som han håller i sin hand och som han kan förkorta och förlänga som han vill.” 

2. Inget är omöjligt för Gud på frälsningens plan

Omkring 30 år senare säger Jesus till sina lärjungar: ”Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” (Luk 18:25) Uppskrämda undrar de vem som då kan bli frälst. Jesu svar är ett eko av Gabriels ord till Maria: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” 

Svaret lär oss två saker. Det är uteslutet för oss människor att själva komma igenom nålsögat till Guds rike. I vår evangeliska bekännelse uttrycks denna tanke med orden: ”Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus.” Men, det stora viktiga MEN är att också i detta fall inget är omöjligt för Gud. ”Den Helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron.” Jesus hade kallat Petrus och de andra lärjungarna med ett ”kom!”. 

Orden hade verkat och skapat det de utsade så att lärjungarna hade följt efter Jesus i tro. Ordet om att Maria utan mans medverkan skulle bli havande med Guds son hade kommit till Maria med kraft. Det verkade en villighet hos Maria att ta emot: ”Må det ske med mig så som du har sagt.” Och ordet åstadkom det som det lovade. Nio månader senare föddes Messias.  

Alla omöjligheter som Guds ord berättar om, alla de människor som kommit till tro på Jesus som sin frälsare är övertygande bevis för ”ingenting är omöjligt för Gud”. Må vi alla likt Maria till de löften Guds ord ger säga: ”Må det ske så som du har sagt.” 

Amen.

Daniel Johansson