Långfredagen – 2019

Skriven av:
Publicerad: 21 april, 2019

”Jag törstar.” Det var ett av Jesu sju ord på korset. De, som korsfäste honom, hånade hans törst genom att räcka honom surt vin att dricka.

Jesu törst hörde med till det lidande han utstod för våra synders skull.

Han sa detta strax innan hans ord: ”Det är fullbordat.” Också törsten var föreskriven i Skriften, som skulle uppfyllas. Det var skrivet i Ps 22:16: ”Min livskraft är uttorkad som en lerskärva och min tunga fastnar i gommen.” Jesus skulle fullgöra allt, som var skrivet om honom. Vi ska därför ta emot Guds Ord. Då finner vi vår Frälsare Jesus, som uppenbarat sig där. Ordet skapar tron på honom. Det är genom tron vi får del i den frälsning Jesus skaffat åt oss genom sitt lidande och död på korset. Evangelisten Johannes skriver: ”Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro.” Gud själv vittnade vid korset om att Jesus är Guds Son. Vi ska därför höra och läsa hans Ord i avsikt att komma till tro och bli frälsta. 

Jesus har även fullbordat Guds lag i vårt ställe, Han blev anklagad och dömd skyldig för det, som vi borde dömas för. Hans livklädnad, som inte hade sömmar utan var vävd i ett enda stycke, visar på hans hela och fullkomliga rättfärdighets klädnad. Han vill klä syndare i den. Genom tron på Jesus blir de räknade som lika lydiga och rättfärdiga som Jesus var. Genom sin törst har Jesus blivit den frälsningens källa, som vi får ösa ur. Många försöker släcka sin törst och evighetslängtan med ett liv i synder och i denna världens ting, ”brunnar som inte hålla vatten” (Jer 2:13). Men inget av detta kan släcka den andliga törsten. Också genom sin törst har Jesus lidit syndens följder i vårt ställe, för att vi ska få evigt liv, som vi läser i Upp 22:17: ”Den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.”

I Jesu törst finns en längtan efter människors själar. 

Han ser med kärlek på dem, som han återlöst på korset. Han törstar efter alla, för det finns ingen, som han inte dött för. Det ondas makt har inte äganderätten till oss människor. Jesus har ju betalat för oss med sitt liv, sitt blod, för att vi ska tillhöra honom. Synden måste vara svår och ett stort hinder mellan människor och Gud, eftersom det kostat Jesus sådant lidande och törst för att skaffa försoning för den. Liksom Jesus fick lida av spikarna i sina händer och fötter för allt som människor syndat med sina händer och fötter, så har han fått lida törst för alla de synder som människor gjort med sin tunga. Att tänka på Jesu törst borde få människor att sluta upp med synder, som till exempel dryckenskap, omåttlighet, förtal, svordomar och avgudisk längtan efter pengar och jordiska ting. Allt sådant kommer från syndafördärvet. De ska se på Jesus, som vill stilla sin törst och längtan efter dem. Då får de en längtan efter honom. 

Den som bekänner och ångrar sin synd, får en törst efter förlåtelse. Jesus ska släcka deras törst vid nådens källa, som är outtömlig. Han vill byta ut människans synd och skröplighet mot sin nåd och rättfärdighet. Han ger det löftet: ”Saliga de, som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade.” Vid korset tänkte Jesus på sin mor genom att säga till Johannes, att han skulle ta hand om henne. Vid korset föds den tro, som är verksam i kärlek till Jesu minsta bröder. Han ska en gång säga till sina trogna i domen: ”Jag var törstig och ni gav mig att dricka.” 

Jesu törst på korset ger dem, som tror, löfte om att aldrig törsta. 

En av soldaterna stack upp den döde Jesu sida med ett spjut, och då kom det ut blod och vatten. Det visar på dopets bad, som renar. I nattvarden ger Jesus av sitt utgjutna försoningsblod, som renar från alla synder. Jesu lärjungar får ofta känna av sin andliga törst. Den ska de släcka hos sin Frälsare. På det sättet visar sig en sann tro, som det står i herdepsalmen: ”Mig skall inget fattas. Han för mig till vatten, där jag finner ro.” Att tänka på Jesu törst och lidande ger lindring och hjälp i en lärjunges eget lidande. Han tror ju på honom som led det svåraste av allt, för att hans trogna ska bli fria från det värsta av allt. I evigheten ska de aldrig hungra eller törsta. De saliga ska prisa Lammet Kristus, som blivit slaktat för att göra det möjligt för människor att dela himmelen med honom. Överskriften, som Pilatus satt upp på korset, lästes av många. Över allt det, som hände med Jesus på korset, vill han själv sätta den överskriften:
I DITT STÄLLE.

Ingemar Svenungsson