I all sin glans nu solen strålar

Kommentar till översättningen av Sv.ps. 643 (av översättaren)
Skriven av:
Publicerad: 26 juni, 2019

1. I all sin glans nu solen strålar, 

och livets ljus försoning målar.

Nu pingstens liljor har sin tid,

och sommar nalkas ljus och blid.

Oss mer än änglars röst bär bud

om gyllne skörd från livets Gud.

2. När sommarnatten svalka bjuder,

en näktergal i lunden ljuder.

I Guds beskydd har vi vårt bo

och vilar där i fred och ro.

Vi drömmer ljuvt om paradis

och vaknar till vår Herres pris.

 

3. Som vinden smeker blad och grenar

med jorden himlen sig förenar.

Nu paradiset öppet står,

dess ljuvlighet vi smaka får.

På ängen porlar bäcken klar

från livets källa underbar.

 

4. Guds Ande, som sig ned har svingat,

har detta verkat och oss bringat,

ej från sig själv, men – oss till tröst,

av kärlek och med sannings röst –

från Ordet som blev kött och blod

och nu är hos sin Fader god.

 

5. Så vakna upp i mänskors boning,

och tacka den som skänkt försoning!

Församlas, alla tungomål,

i jubelsångens offerskål!

Stäm in omkring vår Herres bord

i Guds församlings hyllningsord!

 

6. Se, tungorna av Anden glöder

hos alla folk i norr och söder!

I Jesusnamnets offerskål

bort smälter alla modersmål.

För evig tid höjs lovsångs ljud

i Jesu namn från oss till Gud. 

 

7. Vår Gud och Fader utan like!

Snart blommar rosen i ditt rike. 

För hjärtat som vi dig har gett

du himlens glädje oss berett.

Som solar små i evighet

vi strålar i din härlighet.

 

Text: N. F. S. Grundtvig 1843, 1853, D. Termén 2004, 2019

Musik (Sv. ps. 643): H. Rung 1859

 

 

Av den danske folkbildaren, diktaren och prästen/hedersbiskopen Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) finns i Den svenska psalmboken 1986 sju psalmer på svenska (nr 56, 133, 160, 198, 258, 427 och 622), en av honom bearbetad psalm översatt till svenska (nr 517) och en på danska (nr 643, en pingstpsalm). Den sistnämnda har jag försökt översätta till svenska, här förmodligen i en slutbearbetad form, för att förhoppningsvis möjliggöra en flitigare användning av den i våra gudstjänster, gärna under en förlängd pingsttid från söndagen före pingst till Heliga Trefaldighets dag/Missionsdagen (en förlängning motiverad av högtidens försämrade ställning genom annandagens förvandling till vardag men tyvärr också av denna dags på annat sätt svaga ställning i kyrkan), med tonvikt på Andens verk och gåvor, inklusive missionen, i huvud- och veckogudstjänster, bibelstudier och annan verksamhet. 

Mycket tack vare Grundtvigs förkunnelse och psalmer om Anden och pingsten har pingsten behållit och stärkt sin ställning i Danmark. Grundtvig är annars känd för sin betoning av församlingen (da. ”menigheden”), sakramenten, påsken och söndagen, ”Herrens dag”.

I vers 1 har originalet ordet nådestolen (från Martin Luthers ”Gnadenstuhl”), som inte leder direkt in i pingstens budskap. Det är dessutom numera främmande för det stora flertalet gudstjänstdeltagare.

I stället för nådastolen har jag skrivit försoning. Det hebreiska ordet kappórät, som betecknar förbundsarkens lock, kan i kristet sammanhang symbolisera Kristi kors/försoningen, Kristi tron, kyrkan/församlingen och – i konstvetenskapen – treenigheten. Detta finns på olika sätt med också i min översättning i övrigt. Kristi försoningsdöd och uppståndelse är ett centralt inslag i Petrus pingstpredikan, Apg 2:14-36. 

Slutraderna i vers 1, med uttrycket ”mer än änglars röst”, syftar på den helige Andes förkunnelse som förmer än änglars budskap. I psalmen besjungs på olika sätt den trefaldige Guden, Fadern, Sonen och Anden. I vers 3 har jag, påverkad av Sv.ps. 201:1, valt det mjukare verbet ”smeker” i stället för ”fläktar” för danskans ”vifter”. 

Det bibliska begreppet judar – hedningar (det sistnämnda=övriga folk) i v. 6 är inte utan vidare begripligt för alla och har ersatts med ”alla folk i norr och söder”. Se skildringen av den första kristna pingsten i Apg 2:5-11, där många folkslag omnämns.

Slutversens slut har jag försökt anknyta till den första strofens början. ”som sole vi går op og ned / i din enbårnes herlighed” har jag av metriska skäl, men också på ett för svenska öron mer välljudande sätt, återgett med ”som solar små i evighet/ vi strålar i din härlighet”. Anmärkning: den enföddes, det vill säga Sonens, och Faderns härlighet är ju densamma, jämför ovan om den trefaldige Guden; Jesus finns med i vv. 2 och 5, ”vår Herre”, v. 4, ”Ordet”, och v. 6. Jämför min översättning med det danska originalet.

I Stora nätpsalmboken, redigerad av musikern och ungdomsledaren i Enånger-Njutångers församling Andreas G. Holmberg, finns, jämte min här presenterade översättning, av honom gjorda översättningar av två andra pingstpsalmer av Grundtvig: Du som går ut från vår levande Gud och Apostlarna satt i Jerusalem.

Tills en svensk tonsättare inspireras till att göra en egen melodi till min svenska översättning, är vi hänvisade till koralbokens och psalmbokens i och för sig kongeniala melodi från 1859 av den danske tonsättaren och dirigenten Henrik Rung (1807-71).

Jag tar tacksamt emot synpunkter på min översättning och dess användbarhet, gärna per e-post:
termendavid@gmail.com. Andreas Holmberg har e-postadress: andreas.g.holmberg@gmail.com. 

David Termén

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.