Apostladagen. 2020

Skriven av: Ingemar Svenungsson
Publicerad: 2 juli, 2020

”Hur skulle någon kunna predika, om de inte blev sända?” (Rom 10:15)

Det är aposteln Paulus som med de orden talar om Guds Ords förkunnelse. Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom. Apostladagens evangelium vill lära oss att

1. Jesus sänder tjänare åt sitt Ord

Jesu ord drar människor till honom.

Det var detta som hände i Galileen, när Jesus gjorde sina underverk och drev ut de orena andarna. Människorna hade hört talas om allt han gjorde. Han visade att han var Guds Son. Ordet om Jesus drog dem till honom. Fortfarande gör han sig känd genom sitt Ord. Därför vill han att hans Ord ska förkunnas. 

I början följde tecken och under på den förkunnelse som de första sändebuden bar fram, för att kraftigt vittna om att Jesus är Guds Son som är mäktigare än allt ont. Men vi har fått både Gamla och Nya testamentet som ett tillräckligt tecken från Gud om vem Jesus är. ­Kristus och Skriften hör samman. Vi ska inte begära fler eller andra tecken. För i Bibeln finns allt som vi behöver veta för att bli frälsta till evigt liv.

När Guds Ord drar människor till Jesus, lär de känna honom som försonaren och frälsaren. Hans underverk visade att han kan rädda, befria, bota och hela från det som synden orsakat. Vi bär alla med oss synden som ett arv. Inget ont kan förenas med Gud som är helig och rättfärdig och kärleken. 

Men genom Jesus får vi komma inför Gud. Han har räknat vår synd som sin och lidit och anklagats för den i vårt ställe. Därför kan han ge löftet: Dina synder är förlåtna. Vår skuldräkning inför Gud kan stå tom, eftersom Jesus betalat den. Klädda i Jesu rättfärdighet kan vi komma inför Gud. Då ser Gud inte vår synd, för Jesus har tagit bort den. 

Detta budskap om frälsning och vägen till evigt liv vill han ha förkunnat, för det är enda räddningen för människor.
Guds Ande bor i Ordet och gör det levande och verksamt.

2. Jesus sänder tjänare åt sitt Ord

Jesus sänder tjänare åt sitt Ord, för tron kommer av predikan.

När Jesu första lärjungar hörde hans Ord och såg hans gärningar, kom de till tro på honom. Han gav besökelsetider åt människor i de trakter han kom till. När människor hör Ordet skapas tro och andligt liv. Det gäller alltså att höra och ta vara på det Ord Jesu sändebud bär fram. 

Många har Guds Ord inom räckhåll men vill ända inte höra det, fastän de kunde göra det. Det ska inte bara vara ett yttre hörande, utan det ska tas emot i hjärtat, så att man gör efter det. Då kan det bli den förändring av hjärta och liv, som tron på Jesus åstadkommer. 

För att det ska bli så, ska man inte bara någon gång dras till Jesus och något litet erfara glädje över hans Ord. Tänker man att detta är tillräckligt, har man inte blivit omvänd till den tro som frälsar.

Det blir avgörande för en kallad människa, om hon fortsätter att höra och bruka Guds Ord. Då tar hon till sig Guds Ord, också när det dömer och avslöjar synden och skapar ånger och oro. Man ska inte dra sig undan denna verkan av Guds Ord. 

Ordet som förkunnas, liksom hela Skriften, vill visa till Jesus, syndares frälsare. Han stöter inte bort dem som kommer ångerfullt till honom. Att komma sådan betyder att tro på honom. De får komma till honom med allt i hjärta och i liv, så byter han ut synden mot sin nåd och förlåtelse och sin rättfärdighet. Allt hos människan har han räknat som sitt, och därför får hon räkna allt han har att ge för sitt.

3. Ordets tjänare är sända av Jesus

I dagens evangelium läser vi om hur Jesus utsåg tolv apostlar som han skulle sända ut att predika. Alla som är Jesu lärjungar är sända av honom och kan vara hans redskap på den plats de är ställda. De har en viktig uppgift som goda kristna förebilder som visar vägen till Guds Ord, bönen och nattvardsbordet. Många i vår tid får aldrig se sådana förebilder. 

Men Jesus har även instiftat det särskilda predikoämbetet i sin församling. Apostlarna fortsatte att insätta herdar och lärare i församlingarna. Liksom Israels folk byggde på de tolv stammarna, så utsåg Jesus tolv män till apostlar. Där Guds Ord blir förkunnas rent och klart och blir mottaget, där blir det också kallelser till predikoämbetet.

De kristna ska be om att Herren ska sända tjänare åt sitt Ord. Det är han som kallar dem och sänder dem. Han ska kunna säga om dem: Den som hör er, han hör mig. 

Om det är ett helt annat budskap, som förkunnas säger Herren: Jag har inte sänt dem. Aposteln Johannes skriver, att det är antikrists ande som förkunnar att Jesus inte är Guds Son.

Apostlanamnen räknas upp, och de har var och en sin historia. I evangelierna lär vi känna dem som skröpliga syndare, som fick leva av samma nåd. Genom sin nåd och kraft kunde Herren använda dem i sin tjänst. De, som är utsända av Herren och går ut med hans Ord, ska ständigt komma tillbaka till honom, för att få ny nåd, undervisning och frimodighet.

Ta emot det Ord som Jesus låter förkunna också för din skull, för att du inte ska gå förlorad utan bli fri från allt ont och få tillhöra hans eviga rike. Menar du, att en sådan som du inte får komma till honom, tänk då på, att just en sådan som du får komma. Håll dig till Jesu ord, så blir du sänd av honom bland människor, i ditt vardagsliv, i hans församling. För Jesu nåd och barmhärtighets skull blir döden en flyttning till hans himmelska församling.