Tionde söndagen efter Trefaldighet

Skriven av: David Termén
Publicerad: 13 augusti, 2020

Bön: Barmhärtige Gud, vår Fader, du som visar oss din makt genom att förlåta, hjälp oss att inte förkasta din nåd utan hålla fast vid dina löften, så att vi får del av de nådens gåvor som du erbjuder oss genom din helige Ande och låter oss få del av genom nådens medel. 

Denna söndag hade tidigare ämnet Förspillda tillfällen som i 2002 års evangeliebok ersatts med Nådens gåvor. Jesus själv, vår försonare och förebild, blev inte mottagen och erkänd i sina hemstäder. På samma sätt blir hans nådeserbjudande förkastat eller förvanskat där man verkar i hans namn men inte lever i enlighet med sin bekännelse. Motsatsen till ”förspillda tillfällen” är ”tillvaratagna möjligheter”. Det gäller att ta vara på Guds nåd som erbjuds oss genom Jesus Kristus. Guds nåd är både frälsande och fostrande. Nådens gåvor är givna till gudsfolkets tillväxt i tro, kunskap och helgelse. Vi erbjuds ta vara på Bibeln, brödragemenskapen (som innefattar hela gudsfolket), bordet och bönen (jfr Apg 2:42). Vi lever i påsk­ens och pingstens verklighet, men hur brukar vi nådens kraftkällor?

Den helige Ande är energins Ande

Vi lever i Andens tid, efter den första kristna pingstens andeutgjutelse som hade sin grund i Jesu fullbordade försoningsgärning, segerrika uppstånd­else och ärorika himmelsfärd. Anden utgår enligt den nicenska bekännelsen från Fadern och Sonen. Den nåd som Anden förmedlar är Faderns och Sonens nåd. Ordet för nåd, cháris, betecknar Guds godhet och välvilja, uppenbarad i Jesus Kristus. Guds kraft manifesteras i Andens person och verk. Vårt ord ”energi” (grek enérgeia) kommer av adjektivet energés, ”verksam” (ordagrant: ”i verk eller gärning”), som ligger bakom flera av episteltextens ord och uttryck. 

Att den helige Ande är energins Ande innebär att han är i ständig verksamhet för att förverkliga Guds avsikt med sin skapelse och mänsklighet. Paulus betonar att Anden är densamme, liksom Herren, Jesus Kristus, och Gud, Fadern. Denna enhet i trefald präglar hela trefaldighetstiden i vårt kyrkoår. Det är denne trefaldige Gud som verkar ”allt i alla” (1 Kor 12:6, ordagrant enligt grundtexten, jfr Bibel 2000: ”i allt och överallt”). Det var genom denna gudomliga kraft som Herren, med stora tecken och under, förde Israels folk ut ur slaveriet i Egypten och skyddade dem under vandringen till det utlovade landet, något som framhålls i dagens gammaltestamentliga text. Psaltartexten uttrycker jubel och tacksamhet över Herren som kallas ”min styrka” och ”sitt folks styrka”. Anden är inte modlöshetens utan kraftens, kärlekens och självbesinningens Ande (2 Tim 1:7).

Den helige Andes energi är vår kraftkälla

”Vår egen kraft ej hjälpa kan …” Den helige Andes utgjutande innebär att Guds energi blivit tillgänglig för alla. Ta emot denna kraft kan bara den som inser sin egen kraftlöshet och därför är öppen för Andens energi. Jesus säger till sina lärjungar, som undrade vem som var störst, att den som är minst är stor. Att ta emot ett barn i Jesu namn är att ta emot honom och därmed den som sänt honom, hans himmelske Fader. Allt är nåd från början till slut. Därmed blir också varje Guds gåva en chárisma, en nådegåva, ett bevis på Guds godhet och välbehag. Detta är något helt annat än den ”karisma”, utstrålning, som förknippas med vår tids idoler. 

De nådegåvor som nämns i episteltexten är energigåvor, som ger Jesu lärjungar kraft att göra Guds vilja och tjäna varandra och sina medmänniskor. Det är en annan sorts energi än den somerbjuds i nyandligheten där man med olika metoder försöker bli fylld med ”rätta energier”, så att man känner sig harmonisk och tillfreds med sig själv och livet. Det har talats mycket om förnybara energikällor men gjorts förhållandevis litet för att det skall bli en verklighet. Andens energi är förnybar, och det nya livet i tron på Jesus Kristus, som själv är livet, måste ständigt förnyas genom livets Ande. Andens energi är vår kraftkälla. När den helige Ande erbjuder oss sin energi innebär det att han fördelar gåvorna enligt sin vilja, inte till den enskildes själviska njutning utan till församlingens uppbyggande.

Den helige Andes energi är mångfaldig

Liksom Gud och livet kännetecknas av mångfald yttrar sig Andens energi på många sätt, alltefter behoven i gudsfolkets gemenskap och tjänst. I episteltexten nämns att nådegåvorna, tjänsterna och verksamheterna (kraftgärningarna) är olika. ”Gåvorna är många,/ Anden är en,/ finns i Jesus Kristus…/ vi är ett i honom!” (Sv.ps. 61:3.) Gåvorna är avsedda att bli till nytta, vare sig det gäller vishetens, kunskapens, botandets eller profetians gåvor eller någon annan gåva. Eftersom vishet och kunskap nämns först innebär det att undervisningen har en fram­skjuten plats i en nytestamentligt präglad gemenskap. Det är också viktigt att någon har gåvan att skilja mellan olika andar, så att inte vilken lära eller praxis som helst accepteras i Kristi kyrka. 

Grundläggande för alla nådens gåvor är Andens mångfaldiga energi. Nya förbundets gudsfolk kan i Andens kraft instämma i Israels folks proklamation inför Josua: ”Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.” I den andan vågar vi vara små, ja, minst, och då kan vi av hjärtat instämma i psalmistens lovsång till Herren och i hans bön: ”Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, och bär dem för evigt.” Den som i tro och kärlek bär Herrens budskap och sina medkristna och medmänniskor är själv buren av den som ”genom sin makts ord bär allt” (Heb 1:3, 1917 års övers).