Fjärde söndagen i Advent. 2020

Skriven av: Ingemar Svenungsson
Publicerad: 14 december, 2020

Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta – det vill säga, trons ord, det som vi förkunnar.

Dessa ord ur Rom 10:8 är ett citat från 5 Mos 30:12, där Mose framhåller för folket att Herrens ord finns mitt ibland dem. Ingen behöver göra sig en egen väg för att nå Gud. Han har själv kommit till oss i sin Son, som kallas Ordet som tagit sin boning ibland oss. Vi kan inte på egen hand nå fram till frälsning, utan Gud har sänt en Frälsare till oss. Han har kommit så nära oss människor som det är möjligt, när han föddes som ett människobarn. 

I dagens evangelium läser vi Marias lovsång, som hon frambar i glädje över det stora som Gud gjort med henne. Hennes hjärta var fyllt av det Ord och det budskap, som hon tagit emot.

Guds ord blir till lovsång

1. Det är en lovsång över Guds storhet.

Maria prisar Herrens storhet. Han hade vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Hon ställde sig i Herrens tjänst, när hon skulle föda Guds Son till världen. Gud beskrivs som den allsmäktige, som kan göra vad han vill. Han gjorde under för att vi skulle bli frälsta genom Jesus, som var både sann Gud och sann människa. Han är den helige och upphöjde, som ändå i nåd ser ner till syndare och tar sig an dem. Inför honom står vi människor som syndare, värda domen. Men Maria lovsjunger Gud för hans förbarmande och för att han håller sina löften om frälsning.

Efter syndafallet gav Gud löftet om kvinnans avkomma, som skulle trampa sönder ormens huvud. Ordet gör Frälsaren stor för oss, och då blir hans Ord till lovsång. Som Guds Son var han utan synd, men kunde därför bära vår synd och lida för den. Som sann människa bytte han plats med oss och led för synden i vårt ställe.
Vi kan därför stå förlåtna inför Gud. Vi oheliga blir räknade som heliga inför Gud, när vi är klädda i Jesu helighet. Allt som saknas i vår lydnad, blir överskylt med Jesu fullkomliga rättfärdighet, eftersom han varit lydig i allt i vårt ställe. 

Detta budskap om nåd och frälsning, blir till lovsång hos dem, som kommit från otro till tro. Det nya liv, som Guds Ord och Guds Ande skapar, förändrar också julfirandet. Gud ger mycket i det jordiska livet som vi kan glädja oss över. Men det är ordet om Guds storhet och under, som gjorde att han sände sin Son, som ger den verkliga julglädjen och tacksamheten.

2. Gud Ord blir till lovsång över Guds rikedomar.

Maria sjunger i sin lovsång: ”Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort.” Här är det fråga om andlig rikedom och fattigdom. De som kommer mätta och belåtna med sig själva till Guds Ord och gudstjänsten, går därifrån tomhänta. De som ser sig rika och mätta inför Gud, hindrar sig själva från att få del i de rikedomar som Jesus kommit med till världen.

Det står om Jesus att han blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Guds Ord gör människor ödmjuka inför Gud. Det är jungfrun Maria ett exempel på. När synden mer och mer uppdagas, ser de, att de inte har något eget att upphöja sig med. De ser sin tomhet. Det är sådana människor som kan bli rika. Jesu rika nåd är till just för dem som kommer till honom som fattiga tiggare. De behöver inte vara något annat. Att komma i hunger och längtan efter rikedomarna i Guds rike är det riktiga sättet att komma. Då blir det den tro som bär fram lovsånger över att Guds Ords löften om frälsning gör de fattiga rika och mättar de hungriga. Ju mer de ser hur fattiga de är, ju större och rikare blir Jesu nåd och förlåtelse.

3. Guds Ord blir till lovsång över Guds kraft i det svaga.

Gud utvalde en ringa jungfru från en oansenlig stad, Nasaret, för att utföra sitt mäktiga frälsningsverk. Genom hela Skriften ser vi hur Gud utväljer det som i världen anses svagt och obetydligt och dåraktigt. I detta svaga visar Herren sin kraft och vishet. I Marias lovsång läser vi att Herren skingrar dem som har övermodiga planer. Härskare störtar han från deras troner och han upphöjer de ringa. Det ringa och svaga Jesusbarnet var den som skulle segra över allt ont och upprätta ett andligt rike, som ska bestå när denna världens olika makter och riken har förgått och deras tid är förbi. Guds Ord och sakramenten kan synas vara svaga och kraftlösa redskap, men Guds Ande verkar genom dessa medel ett mäktigt verk. Där leder han människor till tro och bevarar dem hos Jesus i tron.

För den som ser sin svaghet och hjälplöshet inför Gud, kan det vara svårt att ta emot nåden gratis, utan att ha något eget att betala med. Men Jesu förlåtelse och rättfärdighet tillhör just de andligt ringa och små. Kraften kommer från honom. Då blir det lovsång över Guds kraft, som verkar i det svaga. En kristen möter mäktiga fiender, som vill rycka honom bort från Jesus. Han kan känna sig svag och maktlös, när frestelser omger honom från djävulen, världen och det egna hjärtat. Men bara han håller fast vid nådens medel ska han få erfara Guds Andes kraft i svagheten. Han lär sig att inte bygga på den egna kraften utan på Jesu segerkraft.

Julens evangelium blir till lovsång över den Guds kraft, som gjorde att det svaga Jesusbarnet blev räddat från Herodes planer på att döda honom. Jesu korsdöd såg ut som ett nederlag. Men korset kallas Guds kraft till frälsning. När man försökt förfölja och utrota Jesu rike, har det visat sin kraft genom att mer och mer bli utspritt. Aposteln Paulus skriver, att det går fram i segertåg. I svagheten och ringheten ska Jesu lärjungar se på Jesus och lovsjunga honom för kraften i hans Ord.

Lär av Marias lovsång, så att Guds Ord och julens glädjebudskap blir till lovsång. Se till att du inte hör till de högmodiga och stora, som han ska visa bort en gång. Ser du dig vara bland de andligt fattiga små och svaga, kan det bli trons lovsång och glädje över Guds under och storhet och rikedom och kraft. Låt julens psalmer och sånger och musik bli en lovsång till din Frälsare, som låter dig leva av en nåd, som aldrig sinar. Den lovsången fortsätter vid den himmelska högtiden, som varar för alltid.