Skaparen syns i skapelsen

Elementarpartiklar och atomer är materians byggstenar. I universum formas all fysisk existens av partiklar, även människor, djur, växter, vatten, luft osv. Kosmos materia, galaxer, och jordklotets biologiska arters grund är skapade av ytterst små elementarpartiklar och atomer. Utan partiklar existerar inget universum och inga biologiska arter på jorden. Dessa partiklar med alla sina egenskaper finns […]
Skriven av: Ossi Kettunen
Publicerad: 23 september, 2021

Elementarpartiklar och atomer är materians byggstenar. I universum formas all fysisk existens av partiklar, även människor, djur, växter, vatten, luft osv. Kosmos materia, galaxer, och jordklotets biologiska arters grund är skapade av ytterst små elementarpartiklar och atomer. Utan partiklar existerar inget universum och inga biologiska arter på jorden. Dessa partiklar med alla sina egenskaper finns inte till av sig själva. De skapar inte heller efter sin egen förmåga universum och liv med dess arter utan supertänkande och rationell superkraft och utan deras programmerade övermänskligt (gudomligt) geniala och oerhört noggranna placering.

Det synliga universumets och livets byggdelar (partiklar) och byggnadssätt, metod (t.ex. oerhört genial programmering: av små frön och små celler blir stora och konstruktivt oerhört komplicerade träd, växter, människor, djur osv) avslöjar att de är skapade med avsiktlig målsättning och vem är deras Skapare. Emedan all fysisk existens och livets grund i universum och på jorden är formade av partiklar, det har behövts suveränt genialt tänkande och suverän genial programmering, att allt detta har fått den form, i vilken de nu är. Ingen dum (utan supertänkande), blind, döv och stum kosmisk utveckling och biologisk evolution (slump) utan målsättning har kunnat skapa denna universums hela materia och jordens alla livsarter. Ingen kosmisk eller biologisk utveckling utan den suveränt geniale och kraftfulle Skaparen, Guden, har kunnat placera dessa oerhört talrika ytterst små partiklar (t.ex. i 56 g järn, 238 g uran och 1 g väte finns i var och en 602 miljarder billioner atomer, hela det kolossala universumets materia och det biologiska livets arters grund innehåller oerhört mycket mer av dessa elementarpartiklar och atomer än dessa små exempel på grundämnen) i miljarder galaxer och det biologiska livets miljoner arter på deras ofantligt noggranna placeringsställen, på det att vi kan observera och även forska om det utvidgande universumet och jordens liv i den harmoniska och vackra form i vilken de nu är.

Det synliga universumet och jordens liv (arter) är inte under utveckling, halvgjorda (utom det utvidgande universumet på visst sätt), utan de är mycket väl, vackert och harmoniskt skapade. Det enda förnuftiga och så naturvetenskapliga svaret (fysik, biologiska vetenskaper, paleontologi, relativitetsteori/gäller tiden) på denna skapelsefråga är Bibelns allvise (”den oändligt överlägsna anden”, ”genialiteten”, så Albert Einstein) och allsmäktige (”en överlägset rationell kraft”, så Einstein) Gud, som avslöjar sig själv i vad vi kan förstå om den vetbara världen. Något annat alternativ finns inte, emedan slumpens förnuftiga och vetenskapliga möjligheter utan förstånd (den suveräna nivåns tänkande) och superenergi och oerhört genial målsättning är helt och hållet uteslutna. Universums utveckling från start (”Big Bang”) till dagens läge och på samma sätt det biologiska livets evolution som arternas skapare utan en supergenial och superkraftfull Gud har förnuftigt och så även vetenskapligt blivit upphävda.

Man kan naturligtvis fråga sig, hur objektivt det bevis är, som universums och livets byggdelar (partiklar) och byggsätt (universums och livets lagar och bestämmelser samt oerhört genial programmering) ger för skapelsen och så även för Guds existens. Enligt Einstein är universums lagars/befallningars existens bevis för Skaparen och enligt astronom prof. (em) Esko Valtaoja ”det bästa beviset för Guds existens”. Den av partiklar byggda materian och det biologiska livet, grundat på partiklar, är så nära objektivitet som möjligt, eftersom de är vetenskapliga fakta (så även prof. Matti Leisola). Vetenskapen grundar sig på det förnuftiga tänkandet och dess slutledningar. Vi behöver bara dra normala och ärliga (opartiska) vetenskapliga slutsatser av fysikens och andra vetenskapliga grenars resultat. Vi kan inte placera Gud, Skaparen, i någon låda eller något laboratorium och säga: se, här är Gud. Sådan objektivitet är inte möjlig. Så blir beviset för universums och livets Byggare genom partiklar, naturlagar och programmering en smula beroende av tro, men samtidigt av normala förnuftiga och trovärdiga vetenskapliga slutsatser, som grundar sig på vetenskapliga resultat.

Vi behöver i och för sig inte försöka bevisa Guds existens genom vetenskapens argument. Men vi kan inte göra något åt det, att just nutida vetenskap hänsyftar på att Bibelns Gud är universums och livets enda möjliga Skapare och placerar Honom bakom en tunn ridå i skapelsen. Guds ansikte kan vi inte se direkt (ansikte mot ansikte) i detta liv, eftersom vi inte kan överleva, om vi ser Hans ansikte. Det skulle bli för mycket energins gigaton för oss människor. 2 Mos 33:17-23. Geniet av Guds nåde Martin Luther säger: ”Hela skapelsen är Guds ansikte och mask. Gud döljer sig bakom naturens ridå. Vi måste ha visdom att avskilja Gud från Hans ridå (Hans skapargärningar). Naturen är inte Gud, utan den är bara Hans ridå och mask.” (Luther menar att vi ser Gud i naturen på ett dunkelt sätt såsom i en spegel, 1 Kor 13:12.) Den svenske prästsonen professor Carl von Linné såg i sommarens natur ”Guds rygg” och hisnade. Mose såg på Sinaiberget Guds rygg, men inte Hans ansikte.

Det synliga universumets och det biologiska livets byggstenar och byggmetod är ett objektivt bevis för skapelsen och Skaparguden, emedan detta bevis som vetenskapen påvisar, är förnuftigt och sålunda vetenskapligt det enda möjliga alternativet. Slumpens möjlighet att skapa universum och det biologiska livets grund av oräkneliga ytterst små partiklar är en förnuftig och vetenskaplig omöjlighet. En sådan här skapargärning, som rymmer suveränt kunnande, skapandet av partiklar och placeringsnoggrannhet samt rationellt kraftbruk, är inte möjlig utan suveränt (gudomligt) förnuft/tänkande och en planerad målsättning och suverän förnuftig kraft, utan en Skapare. Inte heller partiklars (med alla sina egenskaper) existens kan i något fall vara slumpens gärning. Utvecklingen, evolutionen, i kosmos och livets ursprung, som grundar sig på slumpen, har alltså blivit uteslutna och upphävda genom förnuftiga och vetenskapliga argument. Något tredje alternativ finns inte.

Allt detta är så solklart, ett axiom, att varje förståndig människa, även en vetenskapsman, uppfattar det utan vidare. Det är alltså en självklarhet, vars sanningshalt inte kan ifrågasättas. Man kan inte och man behöver inte tvista om det m.a.o. av detta kan bli en tillräcklig consensus med naturvetenskapen, när vi ärligt och opartiskt tolkar vetenskapliga fakta. Denna nya aspekt, universums och livets ursprungs nya tolkning, bör man kunna börja diskutera internationellt inom vetenskap, teologi och kyrkor. Denna aspekt, som grundar sig framför allt på fysikens forskningsresultat, stöds av biologiska vetenskapsgrenars forskningsresultat och stöds även av att Gud vet enligt Bibeln och Einsteins relativitetsteori (gäller tiden i Guds ögon) på förhand hela universums förlopp (historia) från början till slut och från slutet till början. Hela denna historia (t.ex. 13,8 miljarder år) är samtidigt närvarande inför Gud, Skaparen. Han behövde inte i sin skapargärning ta hänsyn till multiuniversum, inte heller kosmos och det biologiska livets slumpvisa utveckling. Alltså även Guds allvetande, d.v.s. att han vet och ser allt på förhand i förhållande till det fysiska universumet och dess historia, upphäver den utvecklingslinje, som grundar sig på slumpen.

Man kan inte vetenskapligt och förnuftigt vederlägga denna framställning (ett nytt rön, tolkning) om den traditionella evolutionens (som bygger på slumpen) upphävande, eftersom den grundar sig på fysikens och biologiska vetenskapers nutida resultat, fakta. Om man försöker göra det, hamnar man i oförnuftighet eller utanför allt vetenskapligt tänkande och all vetenskaplig verifikation, i fullständigt mörker, vanvettet.

Man borde nå consensus med vetenskapen om skapelsens nya status, axiom, på vetenskapens fält. Vetenskapens nutida resultat, rationellt tänkande, sanningsenlighet och ärlighet, kräver detta samförstånd.

Denna text är inte en artikel med fotnoter, utan den är mitt uppdaterade vetenskapsbrev, som jag har skickat till 17 länder (i alla fem bebodda världsdelar) och deras 26 universitets 32 professorer i fysik. Mitt brev har även gått till nio andra professorer i naturvetenskap (fysik, teoretisk fysik, biokemi, biologi, astronomi, kosmologi och genetik), ytterligare till två docenter (biologi och fysik) och till några doktorer i naturvetenskap i några länder (USA, Tyskland, Schweiz och Australien). Inte en enda vetenskapsman har försökt vederlägga mitt brevs innehåll om skapelsens axiom.

Relativitetsteorin ang. tid inför Gud har jag känt redan från mina studieår (från 1964). Under årtionden har jag ur universums ursprungs aspekt följt fysikens och kosmologins huvudlinjers utveckling. Åren 2013-2019 gjorde jag mig förtrogen särskilt med biologiska vetenskapers och paleontologins nutida forskningsresultat, som gäller temat skapelsen-evolutionen. I början av förra året (2020) fick jag guidning av emeritusprofessor (i bioprocessteknik) Matti Leisola för frågan, hur elementarpartiklar (plan 1) och atomer (plan 2) är även det biologiska livets grund, varefter kommer planen molekyler (plan 3), informationsmolekyler (DNA, proteiner, plan 4) och celler (plan 5). DNA består av t.ex. atomer och molekyler. Informationen rider på dessa molekyler alldeles som musik på cd-skivan. När denna biologiska livets grund och livets (celler) uppkomsts väg från partiklar till celler blev klara för mig, gav det slutgiltigt mig orsaken till detta vetenskapsbrev.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.