Första söndagen i Advent. 2021

Skriven av: Daniel Johansson
Publicerad: 25 november, 2021

Kristus Konungen

Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira” (Upp 12:2).
Så lyder julevangeliet i Uppenbarelseboken. Sonen som blir oss given (Jes 9:6) är en konung som regerar över alla folk (Ps 2), konungarnas Konung och herrarnas Herre (Upp 19:16). Det är som konung han kommer till sin kyrka på kyrkoårets nyårsdag. Under folkets jubelsång, med blad, grenar och mantlar som röd matta rider han på det djur som anstår en konung (2 Sam 16:2, 18:9) in den store Konungens stad (Ps 48:3). Profeten Sefanja hade långt i förväg manat folket: ”Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem!” (Sef 3:14) Och folket åtlydde maningen: ”Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Men Kristus regerar inte bara över ett rike, utan över tre och liksom den svenska fanan pryds hans av tre kronor. Vi ska i denna betraktelse stanna kort inför vart och ett av dessa riken Kristus Konungen regerar.

Kristus Konungen regerar
1. … i allmaktens rike
”Han är till före allting, och allt består genom honom” (Kol 1:16). ”Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord” (Hebr 1:3). Att Kristus regerar över allmaktens rike innebär att varje människa är helt beroende av hans makt, ja allt från den minsta kvantpartikel till gigantiska stjärnor är i varje stund beroende av att han uppehåller sin skapelse. Skulle han för den minsta sekund dra sin hand tillbaka skulle allt upplösas i kaos. Det här kallas på teologiska för creatio continua, det fortsatta skapelsen. Det är inte så att Gud en gång skapat världen och dragit sig tillbaka, som deismen lär; han är alltjämt aktiv i skapelseverket. Men oftast lever vi våra liv som om vi vore deister. Vi ser bara orsakssambanden som vi känner från skapelsen när vi istället skulle förundras över Konungens regering i allmaktens rike. I äldre fromhet tänkte man mycket konkret om detta: om Gud inte verkade skulle det inte växa på åkern, brödet skulle ej ge näring, medicinen skulle ej verka, osv. O kom låt oss förundras, tillbedja och tacka allmaktens Konung!

2. … i nådens rike

”Mitt rike är inte av den här världen” ( Joh 18:36). Om Kristus regerar med mäktigare och märkligare medel än någon skapad varelse kan föreställa sig i allmaktens rike regerar han med de allra enklaste medel i nådens rike, och ändå är de mäktiga och märkliga. I nådens rike regerar han genom nådens medel, ordet och sakramenten. Han kom verkligen till den store Konungens stad på ett djur värdigt en kung, på en åsna ingen suttit på förut, men han kom ödmjukt och han kröntes med törne på ett kors för att kunna frälsa en mänsklighet som vänt sin ende sanne Konung ryggen och rädda dem in i sitt rike. När hans ord ljuder sker mäktiga ting med en människa, en död får liv igen. När lite vatten tillsammans med hans ord berör en människa föds hon på nytt och byter medborgarskap. Med bröd och vin tillsammans med hans ord får en människa äta och dricka av själva den lösepenning med vilken han köpt sina medborgare fria. Allt detta gör han för att du och jag ska kunna säga att ”Jesus Kristus är min Herre”, ”som är uppstånden från döden, lever och regerar i evighet” (Lilla katekesen). O kom, låt oss förundras, tillbedja och tacka nådens Konung!

3. … i härlighetens rike

”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron” (Matt 25:31). ”På vilkens rike skall icke varda någon ände” (Nicenum). Kristi regering i allmaktens rike är fördold och makten i nådens rike manifesteras genom enkla medel. Men en dag kommer när dessa båda riken övergår i härlighetens rike, då det för alla blir uppenbart vem som är den sanne Konungen. Då ska ”i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren” (Fil 2:10-11).

En sak är nu ytterst viktig för oss, nämligen att förstå hur det här rikena hänger ihop. Det går en linje från nådens rike till härlighetens rike. Den som här tillhör nådens rike kommer ingå i härlighetens rike. Men det går också en skiljelinje mellan dessa riken. I nådens rike kan du inte vänta något annat än kors och möda. Först i härlighetens rike förbyts det i härlighet. Här måste du hålla dig till ordet och sakramenten – där sker det i åskådning. Först där får du och alla troende skåda ”den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen” (1 Tim 6:15-16).