Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Teologer har i varje tid lagt ned mycket arbete och möda på att få kunskap om Gud, studera Bibeln och vrida och vända på allt som finns nedskrivet i den. I bästa fall har man lyckats sammanfatta och ge sammanhang åt den kristna tron, så att den blir begriplig och förstådd. Men för många teologer […]
Själaskatt
Skriven av: David Ekström
Publicerad: 12 februari, 2022

Teologer har i varje tid lagt ned mycket arbete och möda på att få kunskap om Gud, studera Bibeln och vrida och vända på allt som finns nedskrivet i den. I bästa fall har man lyckats sammanfatta och ge sammanhang åt den kristna tron, så att den blir begriplig och förstådd. Men för många teologer har det istället blivit ett självändamål att hitta nya och banbrytande tolkningar av Skriften, ibland för att skapa uppseende och sensation, men också för att den enklare ska gå ihop med samtidens tidsanda och varken bli till stötesten eller till utmaning. Och även en kristen, som inte är teolog, kan likväl frestas att låta den egna kunskapen om Gud bli till en kunskap som är osann och falsk. Bygger man själv ihop sin kristna tro utifrån egna tankar, eget önsketänkande eller på lösryckta bibelverser, blir det en annan gud än den evige Gud som har uppenbarat sig i Skriften. Därför gäller det att sträva efter att få en rätt kunskap om Gud, så att man kan lära känna honom för den han är, utifrån vad han har uppenbarat om sig själv och sin vilja med människan och skapelsen. Det är detta som den tyske prästen och teologen Christian Scriver (1629-1693) påminner om i sin Själaskatt. Under rubriken ”Om tillväxt i tro och gudsfruktan” skriver han:

Ack, om den tid, som under Herrens heliga dag tillbringas med nöjen av olika slag, användes till att läsa i Bibeln, skriva av dess kärnord och tänka över vad man hört i predikan! Men vi får inte läsa och forska i Bibeln endast för att få god kunskap i den kristna lärans alla stycken för att så kunna skryta inför andra. Nej, vårt vetande måste undervisa samvetet. Vad vi inhämtar ur Guds ord, skall inte endast stanna i minnet och göra våra förstånd rikare, utan det skall också härska över hjärtat, styra viljan och helga alla våra krafter.

Guds ord måste förvandlas till liv. Allt vårt hörande och läsande och skrivande och efterforskande måste syfta till att lära känna Gud allt bättre, älska honom allt innerligare, frukta honom desto mer, anförtro oss åt honom desto mer, tjäna honom allt ivrigare och villigare.
Vi måste alltså växa till inte bara i kunskapen om honom utan också i kärleken till honom och i fruktan för honom. I annat fall har vi ingen nytta av kunskapen. Den blir istället till skada för oss.

Först får vi alltså en påminnelse om vikten av den rena läran och den rätta kunskapen om Gud. Den kristna trosläran måste vara just ren för att kunskapen om vem Gud är och vad han har uppenbarat inte skall bli fördunklad eller förvanskad, när Gud har menat att den ska vara klar. Den kristna läran omfattar då hela Skriftens vittnesbörd – och inte minst evangeliet om Jesus och människans frälsning, som är Skriftens kärna. Det är därför som det är så viktigt att det uppenbarade ordet får framgå rent och klart. Även om inte allt Guds ord kan förstås av en människa, förkunnar Skriften att den frälsande tron på Jesus kommer just av Guds uppenbarade ord. Bibelns huvudärende är att peka på Jesus som världens Frälsare och att vi endast blir frälsta och kan nå saligheten i hans rike genom tron på honom. Om detta blir oklart eller till och med förnekat genom en diffus eller falskt förkunnad lära, blir konsekvenserna evigt olyckliga för många. Därav är den rena läran nödvändig.

Den andra påminnelsen från Scriver handlar om att Guds ord och lära behöver förvandlas i liv. Läran är inte ett självändamål. Den pekar mot Gud. Det gör även ordet teologi, som betyder ”läran om Gud” eller ”ordet om Gud”. Den rena läran är i sig full av liv eftersom Guds ord är ”levande och verksamt”. (Hebr 4:12). Det är därför som Guds ord och den kristna läran skulle få verka sann tro och helgelse och leda till ett kristet liv. Gud och hans ord är inte ett teoretiskt tankesystem. Nej, livet tillsammans med Jesus bygger på en personlig relation med honom. När den kristna läran omsätts i liv betyder det då en personlig tro på Jesus som Frälsaren, Vännen och själens Herde och vårdare, som lär, tröstar, varnar och förmanar på trons väg på jorden, mot det himmelska målet. Att ha verklig kunskap om Gud är alltså att känna honom, både till förståndet och till hjärtat. Då blir han själv Själaskatten framför andra.

Själaskatt

Christian Scrivers Själaskatt i ny och språkligt bearbetad upplaga från 1995 finns utgiven på Kyrkliga Förbundets bokförlag. Distribution via Din Bok, Göteborg.

Samtala med andra läsare

Vi inbjuder nu våra läsare att vara med och samtala i vår grupp på Telegram. Appen finns både för iOS och Android. Det finns också alternativ för dator.

Notiser om nya artiklar kommer direkt i appen.

Det är också möjligt att följa vår sida på MeWe, en av Facebooks konkurrenter. Vi håller den sidan uppdaterad.