Nittonde söndagen efter Trefaldighet. 2023

Skriven av:
Publicerad: 19 september, 2023

Den nittonde söndagen efter Trefaldighet handlar om Trons kraft. 

Evangeliet lär oss:

1. Tron hämtar sin kraft av Herrens ord

Evangeliet börjar med att berätta att Jesus kom tillbaka till Kafarnaum.  Där var han väl känd. Där hade han predikat och botat sjuka. Nu hade en så stor skara människor samlats kring Jesus, att huset och gården därutanför inte räckte till. En del gjorde det nog för att få hjälp, andra för att de var nyfikna och han förkunnade ordet för dem.

Jesus vill också i dag samla människor omkring sig. Då är det viktigt att vi visar samma iver att lyssna till ordet som folket där i Kafarnaum. Tron får sin kraft genom Guds ord. Tron kommer av predikan och predikan av Kristi ord (Rom 10:17). Då är det viktigt att inte bara höra ordet utan också ta till sig ordet och lita på ordet och inte ifrågasätta Herrens ord. Genom att troget höra och läsa Guds ord kan tron väckas, stärkas och mogna. 

2. Genom tron får vi kraft att bära människor till Jesus

Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln, bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. Männen hade den tro som besegrade alla hinder. Företaget vittnade om att de hade förtroende för Jesus, en fast övertygelse att här fanns det hjälp att vänta. Detta var ett trossteg. Den lames vänner trodde att Jesus kunde bota deras lame vän. Han kommer bokstavligen buren av vännernas tro. Och Jesus säg deras tro. Den var stark och uthållig. 

Vi får också bära människor till Jesus på förbönens, ­vittnesbördets och kärlekens armar. Här kan vi alla göra en insats att föra människor till Jesus. Vi får bära de små barnen till Jesus i dopet och lita på att han välsignar dem och ger dem det nya livets gåva. Vi får också bära våra sjuka vänner till Jesus på förbönens armar och inte låta något hindra. Vi har ju löftet att trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan (Jak 5:15, 16). Vi får också uppmaningen att bära varandras bördor (Gal 6:2). Det betyder att vi får dela bekymmer och svårigheter med varandra. Vi får hjälpa andra fram till Jesus och inte stå i vägen för dem. Tro är att komma till Jesus med egen eller andras nöd, förvissad om att han vill och kan hjälpa.

3. Genom tron får vi kraft att tro syndernas förlåtelse

När Jesus såg deras (vännernas) tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” Det förvånade vännerna att Jesus sa så. De hade ju kommit till Jesus för att han skulle bota deras sjuke vän. De skriftlärda ifrågasatte detta och menade att Jesus hädade. Bara Gud kan förlåta synder. Men Jesus sade: För att ni ska veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig – och nu talade han till den lame – ”Stig upp, ta din bädd och gå hem”.  Och den lame gjorde som Jesus sa. Utan att tvivla eller ifrågasätta Jesu ord tog han som låg på en bädd, buren av andra nu själv sin bädd och gick hem. Jesus gav honom både syndernas förlåtelse och kroppens helande. Genom att den lame står upp och går, kan man också hålla för sant att tillsägelsen om syndernas förlåtelse är en verklighet. Det Jesus säger är inte tomma ord. Det ligger kraft i ordet.

Det är inte alltid så lätt att tro syndernas förlåtelse. Det är lättare att se på sina synder och tvivla på att man kan få förlåtelse så mycket som man har syndat. Men skriften säger: Var och en som tror får syndernas förlåtelse genom hans namn (Apg 10:43). Jesus säger själv: Människosonen har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Han har burit all världens synd – också din – i sin kropp upp på korset och bringat försoning för den. Därför får du hel och full förlåtelse om du tror på Jesus och litar på hans löften. Det finns inte så stora synder att de inte kan förlåtas av Jesus. Om du tar Jesus på orden får du kraft att tro syndernas förlåtelse och får frid med Gud.

Att tillsäga syndare förlåtelse var för Jesus det viktigaste, den största gåva han kunde ge. För Jesus var synden något mycket värre än sjukdom och därmed svårare att befria ifrån. Därför började Jesus med att ge förlåtelse. Som ett tecken på sin makt att förlåta synder botade han den lame.

Folket förstod att Gud hade gripit in här. De såg i Jesu gärning ett bevis på att han hade makt på jorden att förlåta synder, och de prisade hans namn. Det får du också göra om du tror på Jesus. Om trons kraft får du bedja:

O giv oss, Herre, av den tro

som sorgerna betvingar,

som lyfter oss till ljus och ro

på starka örnevingar,

som talar mäktigt till envar

och bär oss under färden,

som härlig tröst i tvivlen har

och  övervinner världen.